Posts Tagged monitorowanie

Monitorowanie serwera Apache przy użyciu RHQ Server – instalacja modułu Response Time

Serwer RHQ może monitorować Apache, ale uzyskał maksymalną ilość informacji o czasach jego odpowiedzi konieczna jest instalacja dodatkowego modułu Apache Response Time. Moduł ten będzie zapisywał w specjalnym pliku logu dodatkowe informacje pomocne w monitorowaniu.

Pozostałe wpisy z tej serii to:

Aby mieć możliwość instalacji tego modułu trzeba spełnić kilka warunków:

 • Apache musi być skompilowany z obsługą modułów
 • należy skompilować moduł oraz zainstalować w ramach serwera Apache
 • należy odpowiednio skonfigurować serwer tak, aby z niego korzystał

Pozostaje jeszcze jedna kwestia, skąd można pobrać te moduły Znam następujące miejsca:

 • Nie udało mi się znaleźć odpowiedniego poliku w wersjach społecznościowych serwera RHQ czy też Jopr.
 • Są one dostarczane przez Red Hata razem z dystrybucją serwera JON 2.3.1, ale żeby je uzyskać trzeba mieć zawartą odpowiednią umową z Red Hatem. Będą one wtedy znajdować się w pliku connector-apache.zip razem z zainstalowanym agentem. Można także je znaleźć w w tym miejscu: jon-server-2.3.1.GA/jbossas/server/default/deploy/rhq.ear.rej/rhq-downloads/connectors/connector-apache.zip.
 • Bardzo możliwe, ze moduły te są zawarte w produkcie SpringSource ERS, ale nie sprawdzałem tego

Ja pobrałem wersje dystrybuowaną wraz z serwerem JON 2.3.1. W dostarczanych źródłach nie ma niestety informacji na jakiej licencji są one rozprowadzane.

Kompilacja modułu mod_rt.so

Po rozpakowaniu pliku connector-apache.zip pliki tego modułu będą się znajdowały się w katalogu apache-rt. Wewnątrz tego katalogu możemy znaleźć katalog z plikami binarnymi modułu przeznaczonymi dla Apache 2 i chyba dla w wersji dla Windowsa (chyba to dlatego, że sam moduł ma rozszerzeniowy so). W związku z tym, trzeba będzie skompilować ten moduł i ręcznie go zainstalować w ramach serwera Apache.

Pierwszym krokiem będzie instalacja odpowiednich dodatkowych pakietów, niezbędnych do przeprowadzenia kompilacji:

aptitude install apache2-dev gcc autoconf automake

Teraz nie pozostaje nic innego jak skompilować moduł poprzez wywołanie skryptu build_apache_module.sh. Jako ego parametry podajemy wersję serwera Apache dla którego tworzymy moduły oraz ścieżkę dostępu do polecenia apxs.

$ cd apache-rt/sources
$ ./build_apache_module.sh 2.x /usr/bin/apxs2

Po kompilacji moduł można znaleźć w tym miejscu: apache2.x/.libs/mod_rt.so.

Instalacja modułu mod_rt.so w serwerze Apache

Moduły Apache, które są instalowane z pakietów znajdują się w katalogu /usr/lib/apache2/modules. Można również tam umieścić skompilowany moduł i korzystać z niego tak i z innych modułów serwera. Ja proponuję jednak umieść ten moduł w wydzielonym katalogu /usr/local/lib/apache2/modules. Myślę, że lepiej nie mieszać ze sobą plików pochodzących z pakietów i kompilowanych ze źródeł samodzielnie.

# mkdir -p /usr/local/lib/apache2/modules
# cp apache2.x/.libs/mod_rt.so /usr/local/lib/apache2/modules

Teraz plik ładujący moduł /etc/apache2/mods-available/rt.load:

1
LoadModule  rt_module  /usr/local/lib/apache2/modules/mod_rt.so

Plik z konfiguracją modułu /etc/apache2/mods-available/rt.conf:

1
LogFormat  "%S"  rt_log

I włączenie modułu w serwerze Apache:

# a2enmod rt

Pozostaje teraz jeszcze skonfigurowanie wszystkich serwerów wirtualnych tak, aby logowały dodatkowe informacje przy użyciu tego modułu. Należy w tym celu dodać w w definicji każdego serwera następujący wpis:

1
2
3
4
5
6
<VirtualHost *:80>

        .......
        CustomLog  /var/log/apache2/access.NAZWA_SERWERA_rt.log rt_log

</VirtualHost>

W podanym pliku będą zapisywane informacje o czasach odpowiedzi, które potem zostaną odpowiednio zinterpretowane przez serwer RHQ. Należy dla każdego serwera zdefiniować oddzielny plik. Będzie on nam potrzeby podczas konfiguracji serwera RHQ pod koniec wpisu.

Teraz nie pozostaje nic innego jak zrestartować serwer i sprawdzić powiedzie się jego uruchomienie i czy informacje są odkładane we wskazanych przez nas plikach.

Źródła

Tags: , , , , , ,

Monitorowanie bazy danych MySQL przy użyciu RHQ Server

Jedną z usług jakie oferuje system monitorujący RHQ Server jest monitorowanie bazy danych MySQL. Niestety, ta baza danych nie jest (a przynajmniej u mnie nie została) wykrywana automatycznie przez agenta monitorującego. Na szczęście dodanie jej obsługi nie jest bardzo kłopotliwe.

Pierwszym krokiem powinno być wybranie serwera (platformy) na której znajduje się baza danych (oczywiście, musi tam być również wcześniej zainstalowany i działający agent). Następnie wybieramy zakładkę INVENTORY->OVERVIEW. Strona ta wyświetli listę monitorowanych serwerów. Na samym dole znajduje się lista rozwijalna o nazwie Manually Add z której wybieramy serwer MySql.

RHQ - Dodanie bazy danych MySql

RHQ - Dodanie bazy danych MySql

Zostanie wyświetlona strona, na której będzie można zdefiniować potrzebne parametry do połączenia.

RHQ - Konfiguracja połączenia z MySQL

RHQ - Konfiguracja połączenia z MySQL

Trzeba podać następujące parametry definiujące połączenie:

 • listen host – numer IP lub nazwa komputera na którym działa MySql
 • listen port – port, na którym nasłuchuje baza danych
 • database name – nazwa bazy danych z którą należy się połączyć
 • JDBC driver class – sterownik JDBC
 • role name – nazwa użytkownika użytego do połączenia
 • role password – hasło użytkownika

Po zatwierdzeniu opcji monitorowanie powinno działać. Niestety, wtyczka ta jest dosyć uboga, ciągle znajduje się ona w wazie eksperymentalnej i nie udostępnia dużej ilości opcji.

Źródła

Tags: , , , , ,

Instalacja agenta monitorującego RHQ

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu serwera RHQ jest już dostępna cała infrastruktura potrzebna do monitorowania i zarządzania systemami. Brakuje jednak ciągle systemu, którym można zarządzać. Aby włączyć możliwość monitorowania danego systemu, trzeba skonfigurować agenta monitorującego.

Instalację agenta pokażę na przykładzie systemu operacyjnego RHEL 5.5 oraz Debian Lenny. W praktyce podobnie będzie wyglądał na każdym systemie Linuksowym, będzie tylko trzeba odpowiednio dostosować definicje ścieżek dostępu.

Instalacja agenta

Serwer RHQ zawiera instalacje agenta monitorującego. Można ją pobrać bezpośrednio ze strony serwera, aby się na nią dostać należy z menu wybrać pozycję Administration->Downloads. Na stronie która się pojawi będzie istniał link pozwalający na pobranie agent oraz krótka instrukcja jak go należy zainstalować.. Należy go pobrać na system na którym ma zostać zainstalowany.

RHQ Server: pobranie agenta monitorującego

RHQ Server: pobranie agenta monitorującego

Po pobraniu agenta należy z poziomu użytkownika root wykonać następujące polecenie:

# java -jar rhq-enterprise-agent-1.4.0-SNAPSHOT.jar --install=/opt

Spowoduje to instalację agenta w podanym katalogu, w przykładzie do katalogu /opt. W katalogu tym pojawi się katalog z agentem: /opt/rhq-agent.

Konfiguracja agenta

Przed uruchomieniem aplikacji należy skonfigurować jeszcze odpowiednie zmienne środowiskowe. Znajdują się one w pliku /opt/rhq-agent/bin/rhq-agent-env.sh.

 • konfiguracja katalogu domowego agenta:
  25
  RHQ_AGENT_HOME="/opt/rhq-agent"
 • konfiguracja katalogu domowego Javy:
  • w systemie RHEL:
   33
   RHQ_AGENT_JAVA_HOME="/etc/alternatives/jre"
  • w systemie Debian:
   33
   RHQ_AGENT_JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-6-sun"

Po zapisaniu zmian można już uruchomić agenta monitorującego przy użyciu polecenia /opt/rhq-agent/bin/rhq-agent.sh i przystąpić do jego konfiguracji

# /opt/rhq-agent/bin/rhq-agent.sh
RHQ 1.4.0-SNAPSHOT [5305] (null)
Answer the following questions to setup this RHQ Agent instance.
- After each prompt, a default value will appear in square brackets.
  If you press the ENTER key without providing any value,
  the new preference value will be set to that default value.
- If you wish to rely on the system internal default value and
  not define any preference value, enter '!*'.
- If you wish to stop before finishing all the questions but still
  retain those preferences you already set, enter '!+'.
- If you wish to cancel before finishing all the questions and revert
  all preferences back to their original values, enter '!-'.
- If you need help for a particular preference, enter '!?'.

Agent Name [jboss] :

Przy pierwszym uruchomieniu agent zada cztery pytania służące do jego konfiguracji:

 • Agent Name – nazwa agenta, powinna być unikalna w ramach wszystkich monitorowanych maszyn
 • Agent Hostname or IP Address – adres IP, na którym agent ma używać aby nasłuchiwać na połączenia ze strony serwera
 • Agent Port – port, na którym agent ma nasłuchiwać na połączenia
 • RHQ Server Hostname or IP Address – nazwa serwera RHQ, do którego ma się przyłączyć agent
 • RHQ Server Port – port, który ma być użyty do połączenia

Po podaniu tych informacji agent połączy się z serwerem RHQ, pobierze dostępne wtyczki, przeprowadzi automatyczne wykrywanie komponentów systemu i wyśle te informacje do serwera RHQ.

Po zakończeniu tych operacji znajdziemy się w trybie interaktywnym agenta, będzie można mu wydawać polecenia, konfigurować go. Więcej informacji można otrzymać wpisując słowo help.

Konfiguracja serwera RHQ

Poprawna konfiguracja agenta nie oznacza, że informacje z niego są przekazywane do serwera RHQ. Musimy jeszcze odpowiednie zasoby zaimportować do serwera RHQ. Jeżeli agent poprawnie zostanie skonfigurowany, to powinien się pojawić jako nowy zasób:

RHQ: Auto-Discovery

RHQ: Auto-Discovery

Wystarczy zaznaczyć zasoby i wybrać przycisk Import. Od tego momentu serwer i jego usługi będą monitorowane.

Może istnieć jeszcze potrzeba dodatkowej konfiguracji połączeń z pomiędzy agentem i poszczególnymi serwerami (np. konfiguracja bazy danych Postgres, serwera JBoss, Tomcat).

Automatyczne uruchamianie agenta

Jeżeli już mamy skonfigurowanego agenta, nie pozostaje zrobić nic innego, jak skonfigurować go tak, aby uruchamiał się automatycznie podczas startu systemu.

W katalogu /opt/rhq-agent/bin znajduje się skrypt rhq-agent-wrapper.sh pozwala na zarządzanie agentem. Dostępne akcje można łatwo poznać wywołując go bez żadnych parametrów:

# /opt/rhq-agent/bin/rhq-agent-wrapper.sh
Usage: /opt/rhq-agent/bin/rhq-agent-wrapper.sh { start | stop | kill | restart | status }

Czyli mamy do czynienia ze zwykły skryptem w standardzie System V, a skoro tak to można go bezpośrednio użyć w celu uruchomienia agenta.

Konfiguracja automatycznego startu sprowadza się do:

 • utworzenie odpowiedniego linku w katalogu /etc/init.d (nie należy kopiować tego skryptu, wymaga on do działania dostępu do pliku rhq-agent-env.sh):
  # ln -s /opt/rhq-agent/bin/rhq-agent-wrapper.sh /etc/init.d/rhq-agent
 • konfiguracja automatycznego uruchamiania skryptu:
  • w systemie RHEL:
   # chkconfig rhq-agent on
  • w systemie Debian
   # update-rc.d rhq-agent defaults 90 10
   update-rc.d: warning: /etc/init.d/rhq-agent missing LSB information
   update-rc.d: see <http ://wiki.debian.org/LSBInitScripts>
    Adding system startup for /etc/init.d/rhq-agent ...
      /etc/rc0.d/K10rhq-agent -> ../init.d/rhq-agent
      /etc/rc1.d/K10rhq-agent -> ../init.d/rhq-agent
      /etc/rc6.d/K10rhq-agent -> ../init.d/rhq-agent
      /etc/rc2.d/S90rhq-agent -> ../init.d/rhq-agent
      /etc/rc3.d/S90rhq-agent -> ../init.d/rhq-agent
      /etc/rc4.d/S90rhq-agent -> ../init.d/rhq-agent
      /etc/rc5.d/S90rhq-agent -> ../init.d/rhq-agent

 • uruchomienie agenta:
  # /etc/init.d/rhq-agent start

I to będzie wszystko.

Źródła

Tags: , , , , , ,

Monitorowanie Tomcata przy użyciu Jopra

System monitorujący Jopr (lub też JON) posiada możliwość monitorowania serwera Tomcat. Jednak wymaga to wcześniejszej odpowiedniej konfiguracji zarówno Tomcata jak i Jopra.

Jopr pozwala na monitorowanie Tomcata w wersji od 5.5.23 oraz 6.0.18 działającego pod maszyną wirtualną Javy w wersji przynajmniej 5.

Poniższa konfiguracja dotyczy Tomcata w wersji 5.5.26 dostępnego w Debianie Lenny, działającym w ramach JVM w wersji 1.6.20. Te same kroki w można w praktyce wykonać na dowolnym systemie, jedynie modyfikując odpowiednio ścieżki. W przedstawionym opisie nie ma podanej instalacji agenta Jopr, zakładam że jest już instalowany i poprawnie działa.

Zwracam uwagę, że agent monitorujący nie wykrywa automatycznie Tomcata, należy go odpowiednio skonfigurować zanim zacznie będzie można go monitorować.

Konfiguracja serwera Tomcat

Konfiguracja maszyny wirtualnej Javy

Pierwszym krokiem będzie włącznie możliwości dostępu do interfejsu JMX dostarczanego przez Tomcata. Umożliwi do jego zdalną kontrolę. Aby to zrobić, należy zdefiniować odpowiednie parametry podczas uruchamiania JVM. W przypadku Tomcata najlepiej dodać je do w pliku /etc/default/tomcat5.5, najlepiej na końcu pliku:

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
# włączenie portu, na którym JVM ma nasłuchiwać na połączenia
JAVA_OPTS="${JAVA_OPTS} -Dcom.sun.management.jmxremote.port=22123"
# wyłączenie SSL
JAVA_OPTS="${JAVA_OPTS} -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false"
# plik z informacjami o uprawnieniach poszczególnych użytkowników
JAVA_OPTS="${JAVA_OPTS} -Dcom.sun.management.jmxremote.access.file=/etc/tomcat5.5/jmx.access"
# plik z loginami i hasłami użytkowników
JAVA_OPTS="${JAVA_OPTS} -Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=/etc/tomcat5.5/jmx.password"
# włączenie uwierzytelnienia
JAVA_OPTS="${JAVA_OPTS} -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=true"

Teoretycznie może wystarczyć jedynie definicja portu na którym nasłuchuje JVM oraz wyłączenie uwierzytelniania. Doprowadzi to jednak do sytuacji, że każdy kto pozna ten port, będzie w stanie zdalnie zarządzać naszą instancją Tomcata. Dlatego zaleca się zdefiniowanie odpowiednich informacji potrzebnych do uwierzytelnienia. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w tym artykule: Monitoring and Management Using JMX.

Pierwszym krokiem będzie zdefiniowanie pliku z loginem użytkownika oraz jego hasłem w pliku /etc/tomcat5.5/jmx.password, plik będzie po prostu zawierał login użytkownika oraz przypisane dla niego hasło dostępowe:

1
rhqadmin hasło

Teraz należy zdefiniować uprawnienia, jakie dany użytkownik będzie posiadał, w pliku /etc/tomcat5.5/jmx.access:

1
rhqadmin readwrite

Nie można także zapomnieć o konfiguracji odpowiednich uprawnieć dostępu do pliku. W przypadku zbyt szerokich uprawnień serwer Tomcat nie wystartuje:

# chown tomcat55.adm /etc/tomcat5.5/jmx.password /etc/tomcat5.5/jmx.access
# chmod 600 /etc/tomcat5.5/jmx.password /etc/tomcat5.5/jmx.access

Konfiguracja moduły Response Time

Włączenie modułu o nazwie Response Time wiąże się z konieczności wprowadzenia zmian w konfiguracji serwera Tomcat lub też aplikacji dla których chcemy ten moduł włączyć. Jeżeli chcemy go włączyć dla wybranych aplikacji, odpowiednie wpisy należy umieścić w jej pliku konfiguracyjnym web.xml. Natomiast tutaj skonfigurujemy ten moduł dla całego serwera. Wymaga to wprowadzenia poniższych modyfikacji do pliku /etc/tomcat5.5/web.xml. Odpowiednie wpisy należy umieścić głównymi pomiędzy tagami ograniczającymi web-app.

1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
  <!-- The RHQ Response Time Metric Filter. -->
  <!-- This filter gathers response time information for processed requests -->
  <!-- for all hosted applications. This requires that the                  -->
  <!-- rhq-rtfilter-X.X.X.jar also be placed properly in the Tomcat         -->
  <!-- deployment. The jar file can be downloaded from the RHQ Server.      -->
  <!-- Using the GUI, navigate to the Administration page. Then click       -->
  <!-- 'Download Agent Connectors'.                                         -->
  <!-- Download connector-rtfilter.zip. Unzip to extract the jar.           -->

   <filter>
       <filter-name>RhqRtFilter</filter-name>
       <filter-class>org.rhq.helpers.rtfilter.filter.RtFilter</filter-class>
   </filter>

  <!-- The mapping for the RHQ Filter                                       -->
  <!-- To limit to only certain applications various filters can be         -->
  <!-- defined. This will perform RT metric collection for all              -->
  <!-- applications.                                                        -->

   <filter-mapping>
       <filter-name>RhqRtFilter</filter-name>
       <url-pattern>/*</url-pattern>
   </filter-mapping>

Należy teraz jeszcze udostępnić serwerowi Tomcat odpowiednie biblioteki. Można je znaleźć:

 • na stronie o nazwie Downloads, tej z której można pobrać agenta monitorującego, plik nazywa się connector-rtfilter.zip
 • w katalogu z instalacją serwera RHQ: rhq-server/jbossas/server/default/deploy/rhq.ear/rhq-downloads/connectors/connector-rtfilter.zip

Plik ten należy pobrać oraz rozkompresować. Wewnątrz znajdują się dwa pliki (podaję ich nazwy bez wersji): commons-logging.jar oraz rhq-rtfilter.jar. Teraz w zależności od wersji Tomcata musimy je skopiować w odpowiednie miejsca:

 • w przypadku Tomcata w wersji 5.5 kopiujemy plik rhq-rtfilter.jar do katalogu /usr/share/tomcat5.5/common/lib
 • w przypadku Tomcata w wersji 6 kopiujemy oba pliki commons-logging.jar oraz rhq-rtfilter.jar do katalogu lib

Po tych operacjach można ponownie uruchomić serwer Tomcat. Jeżeli nie wystąpiły żadne błędy, można przystąpić do konfiguracji serwera Jopr.

Konfiguracja serwera Jopr/JON

Agent monitorujący potrafi w dużej mierze wykryć samodzielnie różne usługi i serwery jakie działają na naszych maszynach. Niestety, ma problemy z automatyczną konfigurację serwera Tomcat. Trzeba mu tutaj trochę pomóc, czy ręcznie dodać odpowiedni zasób i go skonfigurować.

Najpierw należy wybrać serwer, na którym działa nasza instancja Tomcata, a następnie wybrać zakładkę Inventory. Zostanie wyświetlona lista wszystkich serwerów działających na wybranej maszynie. Należy przewinąć stronę i na dole będzie znajdowała się możliwość dodanie ręcznego nowego zasobu:

JOPR - ręczne dodanie Tomcata

JOPR - ręczne dodanie Tomcata

Należy z rozwijalnej listy wybrać pozycję Tomcat Server i nacisnąć przycisk OK.

Pojawi się formularz, który umożliwi wprowadzenia podstaowych informacji o Tomcacie:

Definicja połączenie z Tomcatem

Definicja połączenie z Tomcatem

Najważniejsze opcje konfiguracyjne, które należy podać:

 • Catalina Home/usr/share/tomcat5.5
  Katalog, gdzie znajduje się zainstalowany Tomcat.
 • Catalina Base/usr/share/tomcat5.5
  Katalog, gdzie znajduje się instancja Tomcata.
 • Manager URLservice:jmx:rmi:///jndi/rmi://localhost:22123/jmxrmi
  Połączenie z interfejsem JMX serwera, port oraz host muszą być takie jak podano przy konfiguracji JVM
 • Principalrhqadmin
  Login użytkownika, taki jak podano podczas konfiguracji JMX.
 • Credentialshasło
  Hasło dla użytkownika, takie jak podano podczas konfiguracji JMX

Pozostaje zatwierdzić konfigurację, i można się już cieszyć monitorowaniem serwera Tomcat przez Jopr.

Źródła

Tags: , , , , ,

Monitorowanie bazy danych Postgres przy użyciu RHQ Server

Wtyczka do monitorowania bazy danych Postgres jest jedną ze standardowo dostarczanych razem z serwerem RHQ. Pozwala ona zarówno na monitorowanie działanie bazy danych, uzyskiwanie o niej informacji statystycznych oraz także zarządzanie serwerem.

Bezpośrednio po instalacji serwera RHQ nie jest ona skonfigurowana do pracy. Baza danych powinna zostać odnaleziona poprawnie, jednak nie będzie ona monitorowana. Wygląda to mniej więcej tak:

Postgres - brak monitorowania

Postgres - brak monitorowania

Domyślnie RHQ stara się wykorzystać do monitorowania konto użytkownika postgres. W systemie Debian użytkownik ten nie ma skonfigurowanego hasła. Jego dostęp do bazy danych następuje poprzez identyfikację użytkownika zalogowanego w systemie (czyli tylko będąc zalogowanym użytkownikiem postgres możemy dostać się do bazy i nie musimy wtedy podawać hasła). Konfiguracja tego zachowania znajduje się w pliku /etc/postgresql/8.3/main/pg_hba.conf:

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
# DO NOT DISABLE!
# If you change this first entry you will need to make sure that the
# database
# super user can access the database using some other method.
# Noninteractive
# access to all databases is required during automatic maintenance
# (autovacuum, daily cronjob, replication, and similar tasks).
#
# Database administrative login by UNIX sockets
local   all         postgres                          ident sameuser

I tak jak nie jest zalecane wprowadzenie zmian w tej konfiguracji, tak nic nie stoi na przeszkodzie zdefiniowanie odpowiedniego hasła dla tego użytkownika. Tym samym umożliwimy mu łączenie przy wykorzystaniu lokalnego interfejsu sieciowego.

Zdefiniowanie hasła można wykonać tak:

 • połączenie się z bazą danych na uprawnieniach użytkownika postgres:
  # su - postgres -c psql
 • ustawienie hasła dla użytkownika:
  postgres=# ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'hasło';

Teraz pozostaje podanie tych informacji w RHQ. Należy wybrać na liście zasobów bazę danych Postgres a następnie zakładkę Inventory. W ramach tej zakładki mamy możliwość wyboru polecenie CONNECTION. Pozwoli ona na konfigurację parametrów połączenia.

Postgres - konfiguracja połączenia

Postgres - konfiguracja połączenia

Należy wybrać przycisk EDIT i wprowadzić poprawnie wartości w polach role name oraz role password. Jeżeli hasło zostanie podane poprawnie, to monitorowanie powinno działać. Ponieważ użytkownik postgres jest super użytkownikiem, mamy także możliwość modyfikowania parametrów bazy danych (w zakładce CONFIGURE).

Postgres - konfiguracja parametrów

Postgres - konfiguracja parametrów

Tags: , , , , , , ,