Archive for Czerwiec, 2010

Zabezpieczenie komunikacji pomiędzy serwerem RHQ a agentem monitorującym

W podstawowej konfiguracji komunikacja pomiędzy serwerem RHQ oraz agentami monitorującymi poszczególne systemy nie jest ani szyfrowana ani nie ma zaimplementowanych mechanizmów uwierzytelnienia. Może to prowadzić do wielu problemów związanych z bezpieczeństwem systemów:

 • jest możliwe dodanie do infrastruktury monitorującego nowego agenta i jego rejestracja w serwerze RHQ
 • jest możliwe podsłuchanie ruchu pomiędzy serwerem a agentami (i tym samym poznanie konfiguracji maszyn, być może różnych dodatkowych wrażliwych informacji)
 • istnieje możliwość przechwycenie komunikacji pomiędzy serwerem RHQ a agentem monitorującym oraz takie jej zmodyfikowanie, aby uzyskać wpływ na działanie agenta (a trzeba pamiętać, że agent często pracuje na uprawnieniach użytkownika root)

Oczywiście, takie potencjalne problemy mogą prowadzić tylko do jednego wniosku: taką konfigurację można używać tylko w ramach takiej infrastruktury, która jest kontrolowana w 100% i nikt nie powołany nie może z niej korzystać (czyli jak dla mnie to nigdy :D).

W przypadku serwera RHQ problem zabezpieczenia komunikacji oraz uwierzytelniania pomiędzy nim a agentami jest rozwiązana przy użyciu szyfrowania SSL oraz konfiguracji odpowiednich certyfikatów.

W sytuacji, gdy chcemy skonfigurować tylko szyfrowane połączenie (bez uwierzytelniania agentów) wystarczy tylko włączyć używanie protokołu SSL. Odpowiedni certyfikat powinien być już wygenerowany i domyślnie będzie znajdował się w pliku rhq-server/jbossas/server/default/conf/rhq.keystore.

Ja postaram się przedstawić bardziej zaawansowaną konfigurację, gdzie każdy agent także uwierzytelnia się na podstawie odpowiedniego certyfikatu.

Krok 1: Utworzenie certyfikatów SSL

Aby zarówno serwer RHQ jak agent monitorujący potrafiły zidentyfikować się wzajemnie należy zdefiniować odpowiednie certyfikaty SSL, które pozwolą na ich identyfikację. Zarówno serwer RHQ jak i każdy agent musi posiadać swój własny certyfikat. Można tutaj wykorzystać zarówno istniejące certyfikaty (podpisane np. przez jakieś CA), lub też wygenerować własne korzystając z narzędzia keytool.

Poniższe kroki należy wykonać osobno dla serwera RHQ jak i dla każdego agenta monitorującego, modyfikując odpowiednio parametry:

 1. Utworzenie pliku z certyfikatem oraz kluczami publicznym i prywatnym (należy pamiętać, że operację tę należy wykonać zarówno dla serwera jak i dla każdego agenta monitorującego):
  keytool -genkey -dname "CN=nazwa_hosta.example.com" -keystore nazwa_hosta-keystore.dat\
          -validity 3650 -alias nazwa_hosta -keyalg DSA -storetype JKS\
          -keypass haslo_do_klucza_prywatnego -storepass haslo_do_pliku_z_certyfikatem

  Polecenie to utworzy plik o nazwie nazwa_hosta-keystore.dat, w którym zostanie zapisany certyfikat z podaną nazwą maszyny (ważne, należy użyć odpowiedniej nazwy, przypisanej do danej maszyny na której działa agent lub serwer). Certyfikat będzie dostępu przy użyciu nazwy zdefiniowanej przy użyciu parametru alias, czyli w tym przypadku będzie to nazwa_hosta. Klucz prywatny zostanie zabezpieczony hasłem podanym przy użyciu parametru keypass a cały plik hasłem podanym przy użyciu parametru storepass. Certyfikat będzie miał ważność 10 lat (wartość validity). Podane wartości należy zapamiętać, będą one potrzebne dalej.

 2. Zapisanie utworzonego certyfikatu w osobnym pliku (co umożliwi potem jego import to pliku ze wszystkimi certyfikatami):
  keytool -export -keystore nazwa_host-keystore.dat -alias nazwa_hosta\
          -storetype JKS -storepass haslo_do_pliku_z_certyfikatem -file nazwa_hosta-cert
 3. Dodanie certyfikatu do wspólnego pliku z certyfikatami truststore.dat:
  keytool -import -keystore truststore.dat -alias nazwa_hosta\
          -storetype JKS -filenazwa_hosta-cert -noprompt\
          -keypass haslo_do_klucza_prywatnego -storepass haslo_do_pliku_z_certyfikatem

  Dzięki tej operacji dodamy każdy certyfikat do jednego pliku, dzięki czemu będziemy mogli ich używać w celu uwierzytelnienia agentów.

 4. Można w każdej chwili sprawdzić, czy i jakie certyfikaty znajdują się w pliku truststore.dat:
  keytool -list -keystore truststore.dat -storepass haslo_do_pliku_z_certyfikatem\
          -storetype JKS

Po wykonaniu powyższych operacji dla każdego agenta monitorującego i serwera RHQ będziemy dysponowali zarówno zdefiniowanymi dla każdego z nich kluczami prywatnymi jak i plikiem z certyfikatami, dzięki czemu będzie możliwe sprawdzenie ich tożsamości.

Aby ułatwić sobie kolejne kroki, stworzyłem prosty skrypt, które dokładnie wykona wszystkie powyższe kroki dla każdej maszyny. Skrypt należy zapisać w pliku o nazwie create_cert.sh a następnie wywoływać z dwoma parametrami: aliasem klucza oraz pełną nazwą maszyny, czyli np. tak:

./create_cert.sh nazwa_hosta nazwa_hosta.example.com

Skrypt tworzący klucze create_cert.sh:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
#!/bin/bash

ALIAS=$1
HOSTNAME=$2

KEYPASS="haslo"
STOREPASS="haslo"
KEYSTORE="${ALIAS}-keystore.dat"
CERTSTORE="${ALIAS}-cert"
TRUSTSTORE="truststore.dat"

echo -n "Create SSL Cert for $ALIAS...   "
keytool -genkey -dname "CN=$HOSTNAME" -keystore ${KEYSTORE}\
        -validity 3650 -alias $ALIAS -keyalg DSA -storetype JKS\
        -keypass ${KEYPASS} -storepass ${STOREPASS}
echo "done"

echo "Export certficate"
keytool -export -keystore ${KEYSTORE} -alias ${ALIAS}\
        -storetype JKS -storepass super_haslo -file ${CERTSTORE}

echo -n "Import certificate to ${TRUSTSTORE}...  "
keytool -import -keystore ${TRUSTSTORE} -alias ${ALIAS}\
        -storetype JKS -file ${CERTSTORE} -noprompt\
        -keypass ${KEYPASS} -storepass ${STOREPASS}
echo "done"

echo "Certificate list"
keytool -list -keystore ${TRUSTSTORE} -storepass ${STOREPASS}\
        -storetype JKS

Oczywiście, należy zdefiniować w skrypcie odpowiednie hasło.

Krok 2: Dystrybucja kluczy

Odpowiednie pliki z kluczami są już utworzone, należy je teraz skopiować na odpowiednie maszyny. Należy skopiować zarówno plik ze wszystkimi certyfikatami oraz specyficzny dla każdego agenta plik z kluczem prywatnym. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby odpowiednie pliku umieścić na odpowiednich maszynach.

 • Instalacja certyfikatu na serwerze RHQ
  Najprościej będzie umieścić plik z certyfikatem serwera (o nazwie nazwa_hosta-keystore.dat) oraz truststore.dat w katalogu konfiguracyjnym serwera JBoss, w ramach którego pracuje RHQ. Czyli kopiujemy te pliki do katalogu rhq-server/jbossas/server/default/conf. Oczywiście można je umieścić w dowolnym innym miejscu, należy tylko pamiętać aby serwer RHQ miał możliwość ich odczytania.

  Należy jeszcze tak zmienić parametry dostępu do tych plików, aby tylko właściciel procesu RHQ miał możliwość ich odczytu.

 • Instalacje certyfikatu w agencie monitorującym
  Plik z kluczem prywatnym (nazwa_hosta-keystore.dat) oraz truststore.dat należy także umieścić w katalogu conf danego agenta, czyli w katalogu rhq-agent/conf. Dzięki temu, plik ten nie zostanie usunięty podczas procesu automatycznej aktualizacji agenta. Jeszcze raz powtórzę: należy skopiować odpowiedni plik nazwa_hosta-keystore.dat do odpowiedniego agenta.

Krok 3: Konfiguracja serwera RHQ

Teraz czas na odpowiednią konfigurację serwera RHQ, czyli włączenie szyfrowania i uwierzytelnienia. Najlepiej jest wyłączeń serwer przed przystąpieniem do realizacji kolejnych kroków.

Zaczynamy od edycji pliku konfiguracyjnego serwera rhq-server/bin/rhq-server.properties:

 • włączenie korzystania z SSL poprzez zdefiniowania transportu jako sslservlet:
  64
  65
  66
  67
  rhq.communications.connector.transport=sslservlet
  rhq.communications.connector.bind-address=
  rhq.communications.connector.bind-port=
  rhq.communications.connector.transport-params=/jboss-remoting-servlet-invoker/ServerInvokerServlet
 • konfiguracja magazynów z kluczami dla połączeń przychodzących:
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  # Server-side SSL Security Configuration for HTTPS thru Tomcat
  # These are used for browser https: access and for incoming messages from agents over sslservlet transport
  # [you cannot use ${x} variables - see https://jira.jboss.org/jira/browse/JBWEB-74]
  rhq.server.tomcat.security.client-auth-mode=true
  rhq.server.tomcat.security.secure-socket-protocol=TLS
  rhq.server.tomcat.security.algorithm=SunX509
  rhq.server.tomcat.security.keystore.alias=alias_klucza_dla_serwera
  rhq.server.tomcat.security.keystore.file=conf/nazwa_hosta_keystore.dat
  rhq.server.tomcat.security.keystore.password=haslo
  rhq.server.tomcat.security.keystore.type=JKS
  rhq.server.tomcat.security.truststore.file=conf/truststore.dat
  rhq.server.tomcat.security.truststore.password=haslo
  rhq.server.tomcat.security.truststore.type=JKS

  Powyższa konfiguracja umożliwia odszyfrowanie wiadomości przychodzących od agentów. Jednocześnie pozwoli także na uwierzytelnienie tych agentów, ponieważ będzie można odczytać tylko te wiadomości od tych agentów, których klucze publiczne znajdują się w pliku truststore.dat. Jednocześnie będzie można określić, jaki agent dana informację wysłał.

 • konfiguracja magazynów z kluczami dla połączeń wychodzących:
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  115
  116
  # Client-side SSL Security Configuration (for outgoing messages to agents)
  rhq.server.client.security.secure-socket-protocol=TLS
  rhq.server.client.security.keystore.file=${jboss.server.home.dir}/conf/nazwa_hosta-keystore.dat
  rhq.server.client.security.keystore.algorithm=SunX509
  rhq.server.client.security.keystore.type=JKS
  rhq.server.client.security.keystore.password=haslo
  rhq.server.client.security.keystore.key-password=haslo
  rhq.server.client.security.keystore.alias=nazwa_hosta
  rhq.server.client.security.truststore.file=${jboss.server.home.dir}/conf/truststore.dat
  rhq.server.client.security.truststore.algorithm=SunX509
  rhq.server.client.security.truststore.type=JKS
  rhq.server.client.security.truststore.password=haslo
  rhq.server.client.security.server-auth-mode-enabled=true

  Dzięki tej konfiguracji będzie można komunikować się z agentami tak, aby byli oni pewni że nadawcą jest serwer RHQ.

Krok 4: Konfiguracja agenta monitorującego

Ostatnim elementem będzie konfiguracja agenta monitorującego. Istnieją trzy sposoby na jakie można skonfigurować agenta:

 1. Uruchomić konfigurowanie agenta w trybie zaawansowanym, można to zrobić uruchamiając go z następującymi parametrami --cleanconfig --setup --advanced.
 2. Uruchomić agenta w trybie console a następnie wydać polecenie setup advanced.
 3. Bezpośrednio zmodyfikować plik konfiguracyjny conf/agent-configuration.xml i następnie uruchomić agenta z przełącznikiem cleanconfig.

Sposoby pierwszy i drugi wymagają odpowiedzi na szereg pytań, ja przedstawię co należy zmodyfikować w pliku konfiguracyjnym.

 • konfiguracja połączenia z serwerem:
  120
  121
  122
  123
  <entry key="rhq.agent.server.transport"        value="sslservlet" />
  <entry key="rhq.agent.server.bind-port"        value="7443" />
  <entry key="rhq.agent.server.bind-address"     value="rhq-server.example.com" />
  <entry key="rhq.agent.server.transport-params" value="/jboss-remoting-servlet-invoker/ServerInvokerServlet" />
 • konfiguracja łączności agenta monitorującego
  885
  886
  887
  <entry key="rhq.communications.connector.rhqtype"          value="agent" />
  <entry key="rhq.communications.connector.transport"        value="sslsocket" />
  <entry key="rhq.communications.connector.bind-port"        value="16163" />
 • konfiguracja łączności z serwerem – włączenie korzystania z uwierzytelnienia (parametr client-auth-mode) oraz definicja dostępu do certyfikatów:
  931
  932
  933
  934
  935
  936
  937
  938
  939
  940
  941
  942
  <entry key="rhq.communications.connector.security.secure-socket-protocol" value="TLS" />
  <entry key="rhq.communications.connector.security.keystore.file"          value="conf/nazwa_hosta-keystore.dat" />
  <entry key="rhq.communications.connector.security.keystore.algorithm"     value="SunX509" />
  <entry key="rhq.communications.connector.security.keystore.type"          value="JKS" />
  <entry key="rhq.communications.connector.security.keystore.password"      value="haslo" />
  <entry key="rhq.communications.connector.security.keystore.key-password"  value="haslo" />
  <entry key="rhq.communications.connector.security.keystore.alias"         value="nazwa_hasla" />
  <entry key="rhq.communications.connector.security.truststore.file"        value="conf/truststore.dat" />
  <entry key="rhq.communications.connector.security.truststore.algorithm"   value="SunX509" />
  <entry key="rhq.communications.connector.security.truststore.type"        value="JKS" />
  <entry key="rhq.communications.connector.security.truststore.password"    value="haslo" />
  <entry key="rhq.communications.connector.security.client-auth-mode"       value="need" />
 • konfiguracja łączności z klientem – włączenie korzystania z uwierzytelnienia (parametr server-auth-mode-enabled) oraz konfiguracja dostępu do plików z certyfikatami:
  944
  945
  946
  947
  948
  949
  950
  951
  952
  953
  954
  955
  <entry key="rhq.agent.client.security.secure-socket-protocol"   value="TLS" />
  <entry key="rhq.agent.client.security.keystore.file"            value="conf/nazwa_hosta-keystore.dat" />
  <entry key="rhq.agent.client.security.keystore.algorithm"       value="SunX509" />
  <entry key="rhq.agent.client.security.keystore.type"            value="JKS" />
  <entry key="rhq.agent.client.security.keystore.password"        value="haslo" />
  <entry key="rhq.agent.client.security.keystore.key-password"    value="haslo" />
  <entry key="rhq.agent.client.security.keystore.alias"           value="nazwa_hosta" />
  <entry key="rhq.agent.client.security.truststore.file"          value="conf/truststore.dat" />
  <entry key="rhq.agent.client.security.truststore.algorithm"     value="SunX509" />
  <entry key="rhq.agent.client.security.truststore.type"          value="JKS" />
  <entry key="rhq.agent.client.security.truststore.password"      value="haslo" />
  <entry key="rhq.agent.client.security.server-auth-mode-enabled" value="true" />

Oczywiście, należy te wpisy dostosować do własnych potrzeb (w szczególności dotyczy to zdefiniowania odpowiednich haseł). Po wprowadzeniu modyfikacji, należy zatrzymać agenta i uruchomić go przy użyciu następującej komendy:

rhq-agent/bin/rhq-agent.sh --cleanconfig

Spowoduje ona uruchomienie agenta oraz uruchomienie jego procesu konfiguracji. Należy odpowiedzieć na pierwsze pytania, poczekać aż agent połączy się z serwerem i jeżeli nie wystąpiły żadne błędy to wszystko powinno działać OK.

Jeżeli wystąpiły błędy, to trzeba je zanalizować i próbować zmienić wpisy w pliku konfiguracyjnym. Jeżeli pierwsze uruchomienie powiodło się, można już uruchomić agenta przy użyciu skryptu uruchomieniowego.

Pozostaje teraz skonfigurowanie pozostałych agentów i możemy się cieszyć szyfrowaną transmisją między serwerem RHQ a agentami.

Źródła

Tags: , , , , , , ,

Automatyczne uruchamianie serwera RHQ Server (oraz Jopr) podczas startu systemu.

W systemie produkcyjnym porządna jest sytuacja, gdy wszystkie potrzebne usługi uruchamiają się automatycznie podczas jego startu oraz korzystają z minimalnych uprawnień jakie można im przydzielić. Serwer RHQ zawiera skrypty uruchomieniowe, które pozwalają go odpowiednio uruchamiać oraz zatrzymywać, nie pozwalają jednak skonfigurować użytkownika, który ma zostać użyty do jego uruchomienia. Serwer do swojego działania nie potrzebuje uprawnień innych niż posiada zwykły użytkownik (przynajmniej w sytuacji, gdy nie używamy wbudowanego agenta).

Konfiguracja systemu

Pierwszym krokiem będzie stworzenie odpowiedniego użytkownika, który zostanie użyty do uruchamiania serwera RHQ. Będzie on się nazywał rhqadmin i można utworzyć go następującym poleceniem:

# useradd -b /opt/rhq-server -d /opt/rhq-server -s /bin/bash rhqadmin

Polecenie powyższe doda nowego użytkownika rhqadmin, skonfiguruje odpowiedni katalog domowy dla niego oraz powłokę domyślną. Nie będzie miał on również skonfigurowanego hasła – nie ma potrzeby aby logował się do systemu.

Pozostaje zmienić uprawnienia do katalogów:

# chown -R rhqadmin.rhqadmin /opt/rhq-server
# chmod -R ug+rw,ug+X,o-rwx rhq-server
# chmod -R ug=rwx,o-rwx rhq-server/bin/*.sh

Utworzenie skryptu startującego RHQ Server

W domyślnej instalacji istnieje skrypt, który pozwoli uruchomić serwer RHQ przy użyciu uprawnień bieżącego użytkownika. Można go znaleźć w tym miejscu: /opt/rhq-server/bin/rhq-server.sh. Bezpośrednio w skrypcie nie ma zaimplementowanej możliwości zmiany użytkownika używanego do jego uruchomienia. Do wyboru są więc dwie możliwości:

 • zmodyfikować skrypt rhq-server.sh tak, aby uruchamiał serwer JBoss korzystając z wybranego użytkownika – to było moje pierwsze podejście, jednak okazało się, że wymaga w praktyce sporo modyfikacji, i jakoś tak do końca nigdy mi to rozwiązanie nie zadziałało do końca poprawnie
 • utworzyć wrapper na skrypt rhq-server.sh, który od razu ten skrypt będzie wykonywał na uprawnieniach wybranego użytkownika – okazuje, że utworzenie tego wrappera jest dosyć prostym rozwiązaniem i co najważniejsze, działa bez kłopotów

Poniższy skrypt należy zapisać w pliku /etc/init.d/rhq-server. Można go dostosować do swoich potrzeb (modyfikując odpowiednio ścieżki dostępu, użytkownika i tak dalej). Jak łatwo zauważyć, skrypt sam w sobie wiele nie robi, po prostu wywołuje skrypt rhq-server.sh modyfikując tylko użytkownika i delegując już resztę roboty do niego. Skrypt doskonały nie jest (w szczególności jeżeli jakieś błędy będą występować), ale działa.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          rhq-server
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: RHQ Server start script
# Description:       Start RHQ Server
### END INIT INFO

PATH=/opt/rhq-server/bin:/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
DESC="Uruchomienie RHQ Server"
NAME=rhq-server
DAEMON=/opt/rhq-server/bin/rhq-server.sh
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
RHQ_USER="rhqadmin"

# Exit if the package is not installed
[ -x "$DAEMON" ] || exit 0

# Load the VERBOSE setting and other rcS variables
. /lib/init/vars.sh

# Define LSB log_* functions.
# Depend on lsb-base (>= 3.0-6) to ensure that this file is present.
. /lib/lsb/init-functions

case "$1" in
  'console')
        su - $RHQ_USER -c "$DAEMON console"
        ;;
  'start')
        su - $RHQ_USER -c "$DAEMON start"
        ;;
  'stop')
        su - $RHQ_USER -c "$DAEMON stop"
        ;;
  'kill')
        su - $RHQ_USER -c "$DAEMON kill"
        ;;
  'status')
        su - $RHQ_USER -c "$DAEMON status"
        ;;
  *)
        su - $RHQ_USER -c "$DAEMON usage"
        ;;
esac

Automatyczne uruchamianie skryptu

Ostatnim elementem będzie skonfigurowanie automatycznego uruchamiania serwera w Debianie

# update-rc.d rhq-server defaults 90 10
update-rc.d: warning: /etc/init.d/rhq-server missing LSB information
update-rc.d: see <http ://wiki.debian.org/LSBInitScripts>
 Adding system startup for /etc/init.d/rhq-server ...
   /etc/rc0.d/K10rhq-server -> ../init.d/rhq-server
   /etc/rc1.d/K10rhq-server -> ../init.d/rhq-server
   /etc/rc6.d/K10rhq-server -> ../init.d/rhq-server
   /etc/rc2.d/S90rhq-server -> ../init.d/rhq-server
   /etc/rc3.d/S90rhq-server -> ../init.d/rhq-server
   /etc/rc4.d/S90rhq-server -> ../init.d/rhq-server
   /etc/rc5.d/S90rhq-server -> ../init.d/rhq-server

Tags: , , , , ,

Automatyczne logowanie użytkownika w KDE

Ostatnio jakoś zaczęła irytować mnie konieczność logowanie się do KDE (z którego na co dzień korzystam). System operacyjny mam zainstalowany na szyfrowanym dysku twardym, więc przed jego uruchomieniem muszę podać odpowiednie hasło zanim będzie możliwe zamontowanie partycji systemowych. Także w moim przypadku dodatkowe podawanie hasła podczas pierwszego logowania nie zwiększa bezpieczeństwa systemu, a jedynie spowalnia proces startu całej maszyny.

Włączenie automatycznego logowania w KDE wymaga wprowadzenia odpowiednich modyfikacji w pliku konfiguracyjnym menadżera logowania KDM. W przypadku Ubuntu plik ten znajduje się w tym miejscu: /etc/kde4/kdm/kdmrc. Należy odszukać w nim sekcję oznaczoną [X-:0-Core] i zmodyfikować poniższe opcje (czyli odkomentować w razie potrzeby i zmodyfikować ich zawartość):

 • AutoLoginEnable=true – włączenie automatycznego logowania
 • AutoLoginUser=login – podanie loginu użytkownika, który ma zostać automatycznie zalogowany
 • AutoLoginLocked=true – po automatycznym zalogowaniu użytkownika blokuje sesję, czyli dzięki tej opcji można zalogować się do systemu, ale dokąd hasła nie podamy, nie będziemy mogli korzystać z konta

Teraz pozostaje zrobić restart maszyny i zobaczyć czy logowanie funkcjonuje tak jak nam zależy.

Trzeba pamiętać, że automatyczne logowanie może obniżyć poziom bezpieczeństwa systemu, więc należy uważać tej funkcji z uwagą.

Tags: , ,

Zatrzymanie i uruchomienie zainstalowanej aplikacji przy użyciu linii poleceń w serwerze JBoss AS

Aplikacje zainstalowane w serwerze JBoss można zarówno zatrzymywać jak i ponownie uruchamiać, bez konieczności ich instalacji.

Odpowiednie akcje można bez trudności znaleźć w np. w konsoli administracyjnej:

Admin Console - kontrola aplikacji

Admin Console - kontrola aplikacji

Odpowiednie akcje pozwalają na zatrzymanie, uruchomienie lub restart aplikacji.

Co jednak zrobić, aby takie same akcje wykonać przy użyciu linii poleceń?

Za zarządzanie serwerem JBoss z linii poleceń odpowiada polecenie twiddle, można je znaleźć w katalogu bin serwera, tam gdzie pliku run.sh. Przy jego pomocy można wykonywać określone akcje na odpowiednich ziarnach.

Pozostaje więc teraz tylko znaleźć ziarna odpowiedzialne za poszczególne akcje i powinno być po sprawie.

Operacja na aplikacjach typu WAR

Aplikacje typu war to aplikacje webowem uruchamiane w ramach kontenera JBoss Web Container (czyli we wbudowanym Tomcacie). Aby taką aplikację zatrzymać czy też wystartować, należy znaleźć tylko odpowiednie ziarno, które za nią stroi. W tym przypadku wystarczy się przyjrzeć zawartości ziaren znajdujących się w grupie jboss.web.deployment.

Można to zrobić albu używając konsoli JMX lub też bezpośrednio przy użyciu polecenie twiddle:

$ twiddle.sh query 'jboss.web.deployment:*'
jboss.web.deployment:war=/ROOT
jboss.web.deployment:war=/admin-console
jboss.web.deployment:war=/jmx-console
jboss.web.deployment:war=/invoker
jboss.web.deployment:war=/juddi

Tym sposobem otrzymamy listę ziaren, które odpowiadają za zarządzaniem poszczególnymi aplikacji. Teraz pozostaje się dowiedzieć, jakich metod można na nich używać:

$ twiddle.sh info 'jboss.web.deployment:war=/ROOT'
Description: Management Bean.
+++ Attributes:
 Name: SecurityManagement
 Type: org.jboss.security.ISecurityManagement
 Access: -w
 Name: PolicyRegistration
 Type: org.jboss.security.authorization.PolicyRegistration
 Access: -w
 Name: Kernel
 Type: org.jboss.kernel.Kernel
 Access: -w
+++ Operations:
 void destroy()
 void start()    
 void stop()
 void create()

Interesujące są dwie metody: start oraz stop. Polecenie, które zatrzyma aplikację:

$ twiddle.sh invoke 'jboss.web.deployment:war=/ROOT' stop

W logach JBossa powinien pojawić się taki komunikat:

15:35:35,665 INFO  [org.jboss.web.tomcat.service.deployers.TomcatDeployment] undeploy, ctxPath=/

Uruchomienie aplikacji jest możliwe poprzez taką komendę:

$ twiddle.sh invoke 'jboss.web.deployment:war=/ROOT' start

I w logach można znaleźć informację o uruchomieniu aplikacji:

15:37:20,268 INFO  [org.jboss.web.tomcat.service.deployers.TomcatDeployment] deploy, ctxPath=/

Inne typy aplikacji

Niestety, nie udało mi się znaleźć odpowiednich ziaren dla typów EAR czy RAR. Widać, że takie istnieją, ale nie zachowują się do końca tak jak bym chciał.

Polecenie to wyświetli listę ziaren z grupy jboss.j2ee:

$ twiddle.sh query 'jboss.j2ee:*'

W moim przypadku wyświetlone zostały dwa ziarna które pasowały do aplikacji. Jedno z nich zawierało akcje start oraz stop. I tak wywołanie akcji stop niczego nie zmieniło (aplikacja dalej działała). Wywołanie natomiast akcji start powodowało wyświetlenie komunikatów o zainstalowaniu aplikacji, ale także niczego nie zmieniło w jej działaniu (jak obsługiwała połączenia tak obsługiwała je cały czas).

Metodą, która natomiast zadziałała bez zastrzeżeń, jest wymuszenie odinstalowania aplikacji. Więcej można przeczytać w tym artykule: Zarządzanie instalacją aplikacji w JBoss AS. W skrócie wygląda to tak:

 • usunięcie aplikacji:
  $ twiddle.sh invoke "jboss.system:service=MainDeployer" undeploy "file:/ścieżka/do/pliku/do/instalacji"
 • instalacja aplikacji:
  $ twiddle.sh invoke "jboss.system:service=MainDeployer" deploy "file:/ścieżka/do/pliku/do/instalacji"

Przy takim instalowaniu aplikacji należy jednak pamiętać o dwóch sprawach:

 • jeżeli JBoss ma uruchomioną usługę HDScanner, to jeżeli zostanie odinstalowana aplikacje znajdująca się w katalogu deploy, może ona zostać zaraz zainstalowana ponownie przez tą usługę
 • aplikacje, które nie znajdują się w katalogu deploy nie są automatycznie instalowane podczas startu serwera JBoss, więc trzeba je zainstalować później[/cci]

Źródła

Tags: , , , , ,

Aktualizacja platformy RHQ z wersji 1.3 i 1.4 do wersji 3.0

Dwa tygodnie temu została wydana wersja 3.0.0.B06 serwera RHQ. Zachciało m się więc sprawdzić, co też w niej słychać. Zamiast jednak pobrać tę wersję ze stron projektu, zapragnąłem skompilować je samodzielnie i zrobić aktualizację używanej przeze mnie wersji serwera 1.4-SNAPSHOT.

Kolejne kroki jakie przedstawię poniżej pozwoliły mi zaktualizować:

 • serwer RHQ wraz z dołączanymi wtyczkami
 • wtyczki do serwera JBoss
 • agentów monitorujących wraz z ich wtyczkami


Na samym początku jeszcze mam jedną uwagę: mogę się założyć, że droga którą wybrałem była jedną z trudniejszych i na pewno istnieje prostszy sposób kompilacji źródeł serwera RHQ i aktualizacji istniejącego już systemu. W moim przypadku zacząłem od kompilacji kodu a następnie po kolei rozwiązywałem problemy jakie się pojawiały w kolejnych krokach. Myślę jednak, że musi istnieć prostsza metoda, więc myślę że zanim zaczniesz realizować kolejne kroki, postaraj się ją najpierw znaleźć, a tutaj wróć w ostateczności :).

Krok 1: przygotowanie środowiska

Pierwszym krokiem będzie przygotowanie środowiska, w którym będzie można skompilować serwer RHQ. W moim przypadku środowisko już miałem wstępnie przygotowane ze względu na kompilację wersji 1.4. Będziemy potrzebowali:

 • Java – zainstalować JDK 6, należy także poprawnie skonfigurować zmienną systemową $JAVA_HOME, która powinna wskazywać na katalog domowy z Javą
 • Maven – zainstalowany w wersji przynajmniej 2.1.x, można pobrać go ze strony http://maven.apache.org/download.html
 • PostgreSQL – zainstalować bazę danych, w wersji przynajmniej 8.3 (ja używałem wersji 8.4)
 • Git – system kontroli wersji

Krok 2: pobranie źródeł

W stosunku do poprzedniej wersji systemu RHQ uległ zmianie używany system kontroli wersji: wersja 1.3/1.4 używa systemu Subversion, aktualna systemu Git. W związku z tym pobranie i aktualizacja źródeł wygląda inaczej. Do aktualnej wersji RHQ zostały także włączone wtyczki pozwalające na zarządzanie serwera aplikacji JBoss, więc nie będzie także potrzeby pobrania osobnych źródeł dla nich.

Pobranie źródeł:

git clone git://git.fedorahosted.org/rhq/rhq.git

Pobranie źródeł trochę potrwa, u mnie zajęły w sumie około 150 MB, z tym że sam katalog git miał rozmiar 50MB.

Możemy także aktualizować źródła przy użyciu tego polecenia (wykonywanego w katalogu z pobranymi źródłami RHQ):

git pull -v --stat

Krok 3: konfiguracja bazy danych

Konfigurację bazy danych opisałem w artykule Jak skompilować ze źródeł aplikacje RHQ Server oraz Jopr w punkcie 3. Zamiast jednak tworzyć bazę danych o nazwie rhq należy utworzyć bazę o nazwie rhqdev:

createdb -U postgres -O rhqadmin rhqdev

Krok 4: kompilacja źródeł

Czas teraz na kompilację źródeł. Robi się to przy użyciu aplikacji maven. Pierwsza kompilacja może zająć sporo czasu (nawet do godziny), ponieważ zostaną pobrane biblioteki niezbędne do kompilacji i działania serwera RHQ. Każda następna powinna już być zdecydowania szybsza.

Kompilację rozpoczynamy będąc w katalogu ze źródłami aplikacji następującą komendą:

mvn -Penterprise,dev -Dmaven.test.skip=true -Ddbsetup install

Podczas procesu kompilacji zostanie utworzona baza danych, w związku z tym musi ona być odpowiednio skonfigurowana.

Po zakończeniu kompilacji można znaleźć serwer RHQ w katalogu modules/enterprise/server/container/target. Można w nim znaleźć także archiwum o nawie rhq-server-3.0.0-SNAPSHOT.zip, które można użyć do instalacji nowej wersji serwera lub też do aktualizacji już istniejącej.


Można także skompilować RHQ przy użyciu takiego polecenia:

mvn -Penterprise,dist -Dmaven.test.skip=true -Ddbsetup install

Spowoduje to utworzenie archiwum przeznaczonego do instalacji i aktualizacji. Ja niestety tak nie zrobiłem, co naraziło mnie na późniejsze problemy. Być może użycie tak przygotowanych plików binarnych rozwiązałoby je samo….

Krok 5: konfiguracja nowej wersji RHQ

Pozostaje teraz skopiować plik rhq-server-3.0.0-SNAPSHOT.zip na serwer docelowy i przystąpić do instalacji nowej wersji RHQ.

W moim przypadku instalowałem serwer w katalogu /opt/rhq-server. Początkowa konfiguracja sprowadza się do podania ścieżki dostępu do środowiska Java, czyli definiujemy odpowiednie zmienne w pliku bin/rhq-server.sh:

86
87
88
RHQ_SERVER_HOME=/opt/rhq-server
# RHQ_SERVER_DEBUG=true
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun

Teoretycznie, teraz można było uruchomić serwer, ale niestety nie w tym przypadku. Ponieważ podczas kompilacji została utworzona wersja deweloperska, to jest ona już przygotowana do pracy z odpowiednią bazą danych. Nie ma możliwości przeprowadzenia aktualizacji już istniejącego schematu. W związku z tym należy odwrócić proces instalacji, i przygotować tak serwer, aby pozwalał na uruchomienie procesu instalacji.

Nie ma takiej potrzeby, jeżeli kompilacja odbywała się z opcją dist.

Poniższe akcje należy wykonać w katalogu jbossas/server/default/deploy/. Zmieniają one nazwy niektórych aplikacji i usuwają niepotrzebne aplikacje (które zostaną utworzone podczas konfiguracji).

cd /opt/rhq-server/jbossas/server/default/deploy/
mv alert-cache-service.xml{,.rej}
rm -fr jms
mv jmx-console.war{,.rej}
mv mail-service.xml{,.rej}
mv rhq-agent.sar{,.rej}
rm rhq-ds.xml
mv rhq.ear{,.rej}

Powyższe kroki spowodują, że teraz serwer RHQ uruchomi się w trybie instalacji.

Można teraz uruchomić serwer RHQ, najlepiej w trybie konsoli:

bin/rhq-server.sh console

Po pomyślnym uruchomieniu, można połączyć się z adresem http://localhost:7080 i dalszą konfigurację przeprowadzić przy użyciu przeglądarki internetowej.

Na drugim ekranie możemy zdefiniować podstawowe dane potrzebne do instalacji serwera. Ponieważ przeprowadzamy aktualizację serwera, należy podać namiary na istniejącą bazę danych i po ich podaniu wybrać przycisk Test connection. Połączenie zostanie sprawdzone, RHQ wykryje że baza danych istnieje i będzie istniała możliwość zdefiniowania co z nią zrobić. Należy wybrać opcję Keep.

Ostatnim elementem będzie zdefiniowanie informacji o serwerze, na którym będzie pracował serwer RHQ. Można to zrobić przy polu Registered Servers. Z wyświetlonej listy wybieramy nasz serwer.

RHQ Server - aktualizacja serwera

RHQ Server - aktualizacja serwera

Warto pamiętać, że informacje o połączeniu z bazą danych oraz o konfiguracji serwera można znaleźć w pliku rhq-server.properties.

Po wykonaniu powyższych modyfikacji, można rozpocząć instalację serwera.

W moim przypadku w tym momencie zaczął pokazywać się dosyć długi wyjątek, który sprowadzał się do następującego komunikatu:

Cause: org.postgresql.util.PSQLException: BŁĄD: relacja "rhq_raw_config_id_seq" już istnieje

Przyczyną jego występowania jest próba utworzenia już istniejącej sekwencji (co można łatwo sprawdzić łącząc się z bazą danych). Usuwanie tej sekwencji z bazy i ponowne uruchamianie procesu instalacji niestety nie rozwiązywało problemu, w dalszym ciągu komunikat się pojawiał.

I w tym miejscu rozpoczyna się bardziej żmudna część tej instalacji. Nie będę już przynudzał, co i gdzie sprawdzałem aby się dowiedzieć w jaki sposób jest dokonywana aktualizacja bazy danych, skupię się tylko na sposobie rozwiązania tego problemu.

Baza danych aktualizowana jest na podstawie zawartości pliku db-upgrade.xml, który można znaleźć w archiwum jbossas/server/default/deploy/rhq-installer.war/WEB-INF/lib/rhq-core-dbutils-3.0.0-SNAPSHOT.jar. Należy ten plik otworzyć, wprowadzić modyfikację oraz zapisać. Ponieważ plik znajduje się w archiwum jar, dobrze jest tutaj użyć jakiegoś narzędzia, które pozwoli na modyfikowanie jego zawartości bez ręcznego wypakowywania plików. Ja używałem aplikacji Midnight Commander, który sobie z tym poradził znakomicie. I po kolei, trzeba zrobić:

 1. Otwieramy plik jbossas/server/default/deploy/rhq-installer.war/WEB-INF/lib/rhq-core-dbutils-3.0.0-SNAPSHOT.jar
 2. Otwieramy plik db-upgrade.xml w trybie edycji
 3. Znajdujemy linię, która zawiera definicję sekwencji rhq_raw_config_id_seq i komentujemy ją:
  1668
  <!-- <schema-createSequence name="RHQ_REPO_GROUP_ID_SEQ" initial="10001" /> -->
 4. Ponownie uruchamiamy instalację serwera
 5. Jeżeli wystąpi błąd z inną sekwencją, wykonujemy ponownie kroki od 2 do 4. W moim przypadku musiałem tę operację powtórzyć dla następujących linii:
  1725
  <!-- <schema-createSequence name="RHQ_REPO_RELATION_TYPE_ID_SEQ" initial="10001" /> -->
  1749
  <!-- <schema-createSequence name="RHQ_REPO_RELATION_ID_SEQ" initial="10001" /> -->
  1808
  <!-- <schema-createSequence name="RHQ_DISTRIBUTION_TYPE_ID_SEQ" initial="10001" /> -->
  1915
  <!-- <schema-createSequence name="RHQ_TAG_ID_SEQ" initial="10001" /> -->
  1929
  <!-- <schema-createSequence name="RHQ_DISTRIBUTION_FILE_ID_SEQ" initial="10001" /> -->
  2298
  <!-- <schema-createSequence name="RHQ_REPO_SYNC_ID_SEQ" initial="10001" /> -->
  2358
  <!-- <schema-createSequence name="RHQ_BUNDLE_ID_SEQ" initial="10001" /> -->
  2399
  <!-- <schema-createSequence name="RHQ_BUNDLE_VERSION_ID_SEQ" initial="10001" /> -->
  2464
  <!-- <schema-createSequence name="RHQ_BUNDLE_FILE_ID_SEQ" initial="10001" /> -->
  2588
  <!-- <schema-createSequence name="RHQ_BUNDLE_RES_DEPLOY_ID_SEQ" initial="10001" /> -->
  2624
  <!-- <schema-createSequence name="RHQ_BUNDLE_RES_DEP_HIST_ID_SEQ" initial="10001" /> -->
  2710
  <!-- <schema-createSequence name="RHQ_SAVED_SEARCH_ID_SEQ" initial="10001" /> -->
  2762
  <!-- <schema-createSequence name="RHQ_ROLE_LDAP_GROUP_ID_SEQ" initial="10001" /> -->
 6. W przypadku wystąpienia różnych innych błędów, warto rozpocząć proces instalacji od nowa lub w skrajnych przypadkach zrestartować serwer RHQ i ponownie rozpocząć instalację

W moim przypadku po zakomentowaniu ostatniej sekwencji instalacja przebiegła pomyślnie, baza danych została zaktualizowana, RHQ poprawnie się skonfigurował i mogłem już zalogować się na własne konto.

Krok 6: aktualizacja agentów monitorujących

Ostatnim elementem związanym z aktualizacją serwera jest poprawny upgrade agentów monitorujących. I tutaj pokazała się siłą tej architektury :). W moim przypadku wystarczyło po prostu zrestartować agenty, i już samoczynnie się one zaktualizowały.

Jeżeli posiadasz zdefiniowaną grupę z agentami (informacje o tym jak to zrobić możesz znaleźć w tym wpisie: Definiowanie grupy usług w serwerze RHQ), to wystarczy ją wybrać i wydać polecenie restartu. Polecenie zostanie zdalnie wykonane, agenty się zrestartują i zaktualizują.

W moim przypadku agenci wykryli nowe zasoby na serwera oraz niestety od nowa niektóre serwery JBoss (przynajmniej tyle na razie zauważyłem). Przestało także działać monitorowanie serwera Apache.

Tym sposobem dotarliśmy do końca, mam nadzieję że na więcej problemów nie natraficie.

Źródła

Tags: , , , , , , ,