Posts Tagged JSF

Model nawigacji w JSF

Model nawigacyjny JSF pozwala na zdefiniowanie nawigacji pomiędzy stronami oraz na wykonywania dodatkowych akcji związanych z przechodzeniem pomiędzy stronami. W terminologii JSF nawigacją jest nazywany zestaw reguł, za pomocą których można stwierdzić jaka następna strona ma zostać wyświetlona po wybraniu jakieś przycisku bądź linku znajdującego się na stronie. Reguły te są zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym faces-config.xml.

Jak zdefiniować regułę nawigacyjną?

Zdefiniowanie prostej nawigacji pomiędzy stronami sprowadza się do:

 • zdefiniowaniu odpowiednich reguł w pliku konfiguracyjnym faces-config.xml
 • odwołanie się do poprzez zdefiniowany ciąg znaków z poziomu przycisku lub linku

Przykładowy zapis w pliku konfiguracyjnym:

<navigation-rule>
    <from-view-id>/login.jsp</from-view-id>
    <navigation-case>
        <from-outcome>sukces</from-outcome>
        <to-view-id>/home.jsp</to-view-id>
    </navigation-case>
    <navigation-case>
        <from-outcome>błąd</from-outcome>
        <to-view-id>/login.jsp</to-view-id>
    </navigation-case>
</navigation-rule>

Aby wykorzystać podany zapis, należy w następujący sposób zbudować link lub przycisk (w pliku login.jsp):

<h:commandButton id="submit" action="sukces"
        value="Submit" />

W pliku konfiguracyjnym faces-config.xml definiujemy zasady nawigacji. Czyli:

 • navigation-rule – definicja reguły nawigacyjnej
 • from-view-id – informacja, jakiej strony dotyczą reguły
 • navigation-case – definicje wszystkich reguł, jakie mają mieć zastosowanie dla danej strony
 • from-outcome – definicja ciągu znakowego, który będzie użyty do rozpoznania danego przypadku nawigacyjnego, czyli przekirowania na podaną stronę, ciąg ten musi się „znaleźć” w atrybucie action, podany albo bezpośrednio, lub też zwrócony przez jakąś metodę
 • to-view-id – na jaką stronę przekierować przeglądarkę

Natomiast w pliku login.jsp definiujemy odpowiedni interfejs użytkownika (klikalny, czyli przycisk bądź link). Tam w jako parametr dla atrybutu action wprowadzamy zdefiniowany ciąg znaków, lub też wywołujemy jakąś metodę, która zwróci dany ciąg znaków (zdefiniowany w pliku konfiguracyjnym), co umożliwi odpowiednie przekierowanie w zależności od akcji.

I tak:

<h:commandButton id="submit" action="#{loginManager.login}"
        value="Submit" />

Metoda login zwraca ciąg znaków sukces w przypadku powodzenia podczas logowania. Nastąpi wtedy wykonanie reguły nawigacyjnej tak oznaczonej, i przekierowanie do strony ]home.jsp. Natomiast jeżeli uwierzytelnienie użytkownika nie powiedzie się, metoda ta zwraca ciąg znaków błąd, co spowoduje przekierowanie z powrotem do strony logowania.

Można także zdefiniować globalne przekierowania na daną stronę:

<navigation-rule>
    <from-view-id>*</from-view-id>
    <navigation-case>
        <from-outcome>loguj</from-outcome>
        <to-view-id>/login.jsp</to-view-id>
    </navigation-case>
</navigation-rule>

Czyli niezależnie na jakiej stronie zostanie użyty w ciąg znaków loguj w atrybucie action, to zawsze nastąpi przekierowanie na stronę logowania.

Co się dzieje po wybraniu linka w przeglądarce?

W momencie, gdy użytkownik kliknie na przycisk lub też link, dany komponent generuje odpowiednie zdarzenie, którym informuje o tym fakcie. Zdarzenie to jest obsługiwane domyślną implementację interfejsu ActionListener, który wywołuje odpowiednią metodę z akcją zdefiniowaną w komponencie. Podana metoda wykonuje się i zwraca ciąg znaków, który zostanie użyty do podjęcia decyzji o nawigacji.

Zwrócony ciąg znaków jest przekazywany do domyślnej implementacji NavigationHandler, która bazując na tej wartości sprawdza, jaka strona powinna zostać wyświetlona.

Jeżeli uda się odnaleźć odpowiednią regułę nawigacyjną, rozpocznie się faza tworzenia docelowej strony HTML.

Źródła

Tags: , , , ,

Zakres działania ziaren zarządzanych przez JSF

W JSF ziarno zarządzane (managed bean) może mieć jeden z czterech zakresów:

 • application
  Obiekt o takim czasie życia funkcjonuje przez cały okres życia aplikacji, czyli jest tworzony w momencie uruchamiania aplikacji i niszczony w momencie zatrzymywania jej działania.
 • session
  Ziarna oznaczone w ten sposób mają czas życie ograniczony do długości trwania sesji. Czyli są tworzone w momencie tworzenia sesji i niszczone razem z jej zakończeniem. Sesja może zostać zniszczona: ręcznie przez aplikację lub też jej czas życia się skończył. Dlatego też dany obiekt może brać udział w wielu zapytaniach wysyłanych do serwera (np. przechowywać stan koszyka w sklepie internetowych).
 • request
  Czas życia ziarna jest ograniczony do pojedynczego zapytania, czyli od momentu rozpoczęcia przetwarzania żądania wyświetlenia strony do momentu jej całkowitego utworzenia. Po wysłaniu strony do klienta obiekt jest niszczony.
 • none
  Brak zakresu działania, używany czasem w dla ziaren zarządzających innymi obiektami.

Przykładowa definicji ziarna w pliku faces-config.xml:

<managed-bean>
    <managed-bean-name>customer</managed-bean-name>
    <managed-bean-class>
        com.mycompany.mybeans.CustomerBean
    </managed-bean-class>
    <managed-bean-scope>request</managed-bean-scope>
    <managed-property>
        <property-name>mailingAddress</property-name>
        <value>#{addressBean.mail}</value>
    </managed-property>
    <managed-property>
        <property-name>streetAddress</property-name>
        <value>#{addressBean.street}</value>
    </managed-property>
    <managed-property>
        <property-name>customerType</property-name>
        <value>New</value>
    </managed-property>
</managed-bean>

Powyższy przykład pokazuje w jaki sposób zdefiniować zarządzalne ziarno oraz jak je zainicjalizować początkowymi wartościami.

Tags: , , , , , , , ,

Zmiana domyślnej implementacji JSF w serwerz JBoss AS

Domyślną implementacją JSF w serwerze aplikacji JBoss AS w wersji 4.2 oraz 5 jest biblioteka o nazwie Mojarra. Wcześniej była używana biblioteka Apache MyFaces. Ponieważ istnieje wiele różnych implementacji JSF, może zajść potrzeba użycia własnej wersji. Aby jej używać, trzeba zrobić dwie rzeczy:

 • dodać biblioteki do pakietu z aplikacją
 • poinformować serwer JBoss, aby używał dostarczonej biblioteki, a nie dostarczanych z serwerem, czyli zmodyfikować plik web.xml:
  <context-param>
  <param-name>org.jboss.jbossfaces.WAR_BUNDLES_JSF_IMPL</param-name>
  <param-value>true</param-value>
  </context-param>

Źródła

Tags: , , ,

Cykl życia strony JSF

W najprostszej formie cykl życia strony JSF nie rożni się od wywołania zwykłej strony JSP: klient wysyła żądanie pobrania wybranej strony a serwer generuje stroną poprzez wywołanie odpowiedniego serwletu. Jednakże model działania stron JSF jest bardziej skomplikowany, wymaga on aby komponenty były odpowiednio sprawdzane, pozwala na przechwycenie odpowiednich zdarzeń, pozwala na przesyłanie danych i tak dalej.

Poniższy rysunek (z dokumentacji The JEE 5 Tutorial, The Life Cycle of a JavaServer Faces Page) prezentuje poszczególne elementy cyklu życia aplikacji:

Standardowy cykl życia strony JSF

Standardowy cykl życia strony JSF

Powyższy diagram zawiera opis dwóch typów zapytań: żądanie początkowe oraz żądanie wyświetlenie ponowne. Żądanie początkowe występuje wtedy, gdy użytkownik wyświetla daną stronę po raz pierwszy, natomiast z wyświetleniem ponownym do czynienia mamy w momencie np. przesłania formularza, który był wcześniej wczytany w fazie pierwszej. Jeżeli następuje żądanie początkowe, to wykonywane są tylko kroki związane z przywróceniem widoku oraz wygenerowaniem odpowiedzi, ponieważ nie ma żadnych danych do przetworzenia. Natomiast z drugim przypadku cykl życia obejmuje wszystkie fazy.

Jeżeli żądanie wyświetlania strony JSF pochodzi z kliknięci ana linka o zwykle jest początkowe żądanie wyświetlenia strony. W takim przypadku zostaje utworzony nowy widok i zapisany w instancji klasy FacesConfig. Aplikacja następnie pobiera obiekty niezbędne do wyświetlenia widoku i wywołuje metodę FacesContext.renderResponse, która powoduje natychmiastowe utworzenie strony z pominięcie Render Response Phase. Operacja ta jest widoczna na diagramie pod nazwą Render Response.

Istnieje czasem potrzeba przekierowanie strony w jakiejś inne miejsce (dostęp do jakiegoś pliku, usługi) lub też strona nie zawiera żadnych komponentów JSF. W takiej sytuacji należy pominąć krok Render Response Phase poprzez wywołanie metody FacesContext.responseComplete. Sytuacja taka znajduje się na diagramie oznaczona nazwą Response Complete.

Restore View Phase

Pierwszą fazą w cyklu życia strony JSF jest Restoe View Phase. Jest ona wywoływana po tym, jak serwer zostanie poproszony o wyświetlenie strony po wybraniu np. jakieś linka. Podczas tej fazy biblioteka JSF tworzy widok, wiąże odpowiednie uchwyty zdarzeń oraz walidatory z odpowiednimi komponentami na widoku, oraz zapisu tak przygotowaną stronę w swojej pamięci podręcznej.

Jeżeli jest to żądanie początkowe zostaje zvudowany pusty widok i następuje przejście do kroku Render Response Phase, gdzie pusty widok jest wypełniany odpowiednimi komponentami znajdującymi się na stronie (czyli następuje utworzenie strony HTML)

Jeżeli natomiast mamy do czynienie z żądaniem ponownym, to widok odpowiadający danej stronie już istnieje w pamięci JSF. Następuje wtedy jego przywrócenie przy użyciu informacji o stanie zapisanych po stronie klienta lub serwera i przejście do następnego kroku.

Apply Request Values Phase

Po odczytaniu struktury komponentu z pamięci podręcznej JSF w pamięci jest już utworzone drzewo komponentów i teraz każdy z nich odczytuje nowe parametry czy też wartości z parametrów przekazanych w zapytaniu o stronie. Odczytana wartość zostaje lokalnie zapisane w danym komponencie. Jeżeli z jakiś powodów nie uda się poprawnie odczytać wartości, zostanie utworzony komunikat o błędzie skojarzony z odpowiednim komunikatem i wysłany do kolejki komunikatów FacesContext. Zostanie on potem wyświetlony już w trakcie tworzenia strony HTML, łącznie z innymi komunikatami które zostały czy też zostaną w kolejnych fazach utworzone.

Process Validations Phase

Podczas tego kroku następuje sprawdzenie poprawności danych zapisanych w poszczególnych komponentach. Sprawdzeniu zostają poddane odpowiednie atrybuty komponentów i są one testowane pod kątek zdefiniowanych reguł oraz ograniczeń.

Jeżeli wystąpi błąd podczas testów, zostaje wygenerowany komunikat błędu i dodany do kolejki komunikatów w FacesContext. W takim przypadku następuje także przejście do fazy odpowiedzialnej za utworzenie strony HTML (Render Response Phase), gdzie nastąpi wyświetlenie wszystkich komunikatów o błędach.

Trzy uwagi:

 • jeżeli jakakolwiek metoda wywoływana podczas tej fazy wywoła metodę FacesConext.renderResponse nastąpi przejście do kroku tworzenia strony HTML (Render Response Phase)
 • jeżeli aplikacje chce przekierować zapytań do innego zasobu (strony) lub też na stronie nie ma komponentów JSF, może wywołać metodę FacesContext.responseComplete
 • jeżeli jakieś zdarzenie zostaną zakolejkowane to JSF prześle je do nasłuchujących obiektów

Update Model Values Phase

Po sprawdzeniu, że dane są poprawne, JSP może zająć się ustawianiem odpowiednich wartości w obiektach znajdujących sie po stronie serwera. Zaktualizowane zostaną tyle te wartości, które zostały przesłane do aktualizacji w zapytaniu o stronę. Jeżeli wystąpią błędy podczas przypisywania wartości, to JSF przejdzie do kroku tworzenia strony HTML (Render Response Phase).

Trzy uwagi (jak wyżej):

 • jeżeli jakakolwiek metoda wywoływana podczas tej fazy wywoła metodę FacesConext.renderResponse nastąpi przejście do kroku tworzenia strony HTML (Render Response Phase)
 • jeżeli aplikacje chce przekierować zapytań do innego zasobu (strony) lub też na stronie nie ma komponentów JSF, może wywołać metodę FacesContext.responseComplete
 • jeżeli jakieś zdarzenie zostaną zakolejkowane to JSF prześle je do nasłuchujących obiektów

Invoke Application Phase

Podczas tego kroku JSF przetwarza wszelkiego rodzaju zdarzenia mające miejsce na poziomie aplikacji, takie jak wysłanie formularza czy też linkowania do innej strony.

Trzy uwagi (jak wyżej):

 • jeżeli jakakolwiek metoda wywoływana podczas tej fazy wywoła metodę FacesConext.renderResponse nastąpi przejście do kroku tworzenia strony HTML (Render Response Phase)
 • jeżeli aplikacje chce przekierować zapytań do innego zasobu (strony) lub też na stronie nie ma komponentów JSF, może wywołać metodę FacesContext.responseComplete
 • jeżeli jakieś zdarzenie zostaną zakolejkowane to JSF prześle je do nasłuchujących obiektów

Render Response Phase

Podczas tej fazy JSF generuje stronę przy użyciu JSP (jeżeli używamy JSP do generowania stron). W przypadku żądania początkowego komponenty znajdujące się na stronie zostaną dodane do drzewa komponentów jak tylko kontener JSP wykona stronę. Każdy komponent będzie samodzielnie tworzył odpowiedni kod HTML w monecie wywołania przez JSP.

W przypadku, gdy pojawią się jakieś błędy z poprzednich faz, zostanie wyświetlona oryginalna strona wraz z odpowiednimi komunikatami o błędach.

Po poprawnym utworzeniu strony jej stan zosanie zapisany, tak aby dało się go ponownie wykorzystać w razie potrzeby.

Źródła

Tags: , , , , ,

Czym jest JSF (JavaServer Faces)?

JavaServer Faces jest biblioteką przeznaczoną do budowania interfejsów użytkownika w aplikacjach WWW. Składa się ona z:

 • różnego zestawu API, na które składają się odpowiednie komponenty reprezentujące poszczególne elementu interfejsu użytkownika i pozwalające na zarządzanie ich stanem, przechwytywaniem zdarzeń, walidacji danych wejściowych, definicję nawigacji pomiędzy stronami, wpierające internacjonalizację;
 • zestawu komponentów JavaServer Pages (JSP) pozwalających na odwoływanie się do komponentów JSF na typowych stronach JSP

Powstanie JSF jest odpowiedzią na problemy, które istnieją podczas budowy stron tylko przy użyciu standardowych stron JSP, takich jak:

 • konieczność częstego powtarzania kodu
 • bezpośrednia praca z protokołem HTTP (pobieranie danych, wysyłanie strony do klienta)
 • konieczność ręcznej walidacji danych
 • brak wsparcie ze stron IDE
 • i pewnie wile innych, jak w każdej bibliotece niskopoziomowej

JSF miała się stać intuicyjną bibliotekę, która ułatwiła tworzenie aplikacji. A to dzięki:

 • umożliwienie prostego umieszczania wybranych komponentów na stronie WWW
 • powiązanie zdarzeń występujących po stronie użytkownika z odpowiednim kodem wykonywanym po stronie serwera
 • powiązanie komponentów graficznych ze strony z danymi znajdującymi się po stronie serwera
 • tworzenie interfejsu użytkownika poprzez komponenty, które mogą być łatwo rozszerzane i wykorzystywane w innych miejscach
 • zapisywanie i odzyskiwanie stanu interfejsu użytkownika ponad czas trwanie zwykłego zapytania do serwera

Czemu JSF

JSF zostało rozwinięte w ramach Java Community Process (JCP) w ramach JSR-252. Projekt zakładał, że z biliteki tej będa korzystali nie tylko programiście, ale także ludzie tacy jak:

 • twórcy stron WWW – są odpowiedzialni za tworzenie wyglądu strony, definiują go m.in. poprzez użycie odpowiednich, dostarczonych komponentów;
 • programiści aplikacji – integrują aplikacje z wygląd, tworzą obiekty, oprogramowują zdarzenia i inne operacje;
 • twórcy komponentów – tworzą komponentu graficzne, wykorzystując możliwości JSF pod względem rozszerzania oraz ponownego używania kodu;
 • architekci aplikacji – projektują aplikację, definiują nawigację pomiędzy stronami, zapewniają odpowiednią skalowalność aplikacji;
 • dostarczyciele narzędzi – tworzą odpowiednie narzędzia, które mają ułatwić korzystanie z technologii JSF (np, JBoss Tools).

JSF powstało wg wzorca projektowego Model-View-Controller (MVC). Dlatego też łatwiej się projektuje aplikacje przy użyciu JSF (w porównaniu ze zwykłymi stronami JSP) oraz są one prostsze (i tańsze) w późniejszym utrzymaniu. Zalety korzystania z JSF:

 • JSF to zbiór standardowych, wielokrotnie używalnych komponentów pozwalających na tworzenie interfejsu użytkownika
 • w JSF znajduje się wiele bibliotek tagów, które pozwalają na dostęp oraz modyfikację komponentów
 • pozwala na automatyczne zapisanie danych oraz ponowne ich wczytanie gdy są wyświetlane ponownie po stronie klienta
 • ukrywa przed programistami operacje przechwytywania zdarzeń oraz wyświetlania komponentów, pozwalając skoncentrować się po prostu na ich obsłudze
 • łatwe tworzenie własnych rozszerzeń i używanie ich łącznie ze standardowymi elementami JSF
 • możliwość łatwego tworzenia nawigacji pomiędzy różnymi stronami
 • wsparcie dla wielu różnych urządzeń występujących po stronie klienta (ważne, gdy tworzymy stronę mającą także działać poprawnie z telefonami komórkowymi)
 • wsparcie dla tłumaczenia zawartości strony

Źródła

Tags: , , ,