Archive for category RedHat Enterprise Linux

Instalacja Oracle 11g na RedHacie 5

Krótki opis instalacji Oracle 11g w systemie RHEL 5. Punkt po punkcie tak jak to wyglądało w mojej sytuacji.

 1. Wyłączenie SELinuksa.

  SELinux jakoś do końca nie chciał mi działać z Oraclem. Uparcie nie pozwalał na otwarcie niektórych plików i na uruchomienie bazy danych. Ponieważ moja maszyna nie jest narażona za bardzo na kontakt ze światem zewnętrznym, to po prostu go wyłączyłem na stałe. Najłatwiej to zrobić poprzez edycję pliku /etc/sysconfig/selinux i zmianę wartości parametru SELINUX:

  6
  SELINUX=disabled

  Teraz pozostaje restart maszyny i i SELinux powinien już być wyłączony.

 2. Dodanie nazwy serwera do /etc/hosts.

  Należy się upewnić, że można prawidłowo rozwiązać nazwę serwera, najprościej poprzez umieszczenie odpowiedniego wpisu w pliku /etc/hosts. W moim przypadku wyglądała ona tak:

  4
  192.168.122.50  oracle
 3. Konfiguracja parametrów jądra (wg dokumentacji)

  Można także skonfigurować odpowiednie parametry jądra systemu. Ja pominąłem tek krok, ale dokumentacja go zaleca, więc można do pliku /etc/sysctl.conf dodać takie linie:

  kernel.shmall = 2097152
  kernel.shmmax = 2147483648
  kernel.shmmni = 4096
  # semaphores: semmsl, semmns, semopm, semmni
  kernel.sem = 250 32000 100 128
  net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000
  net.core.rmem_default = 4194304
  net.core.rmem_max = 4194304
  net.core.wmem_default = 262144
  net.core.wmem_max = 262144

  Należy pamiętać o tym, aby parametr kernel.shmmax nie był większy niż połowa dostępnej ilości pamięci RAM.

 4. Instalacja dodatkowych bibliotek.

  W przypadku Oracla należy doinstalować kilka dodatkowych pakietów:

  yum install binutils elfutils-libelf glibc glibc-common libgcc \
      libstdc++ make elfutils-libelf-devel glibc-devel gcc gcc-c++ \
      libstdc++-devel unixODBC libaio libaio-devel unixODBC-devel \
      'sysstat*' 'compat-libstdc++*'
 5. Konfiguracja użytkownika dla Oracla.

  Dobrze jest uruchomić serwer na koncie oddzielnego użytkownika, którego należy utworzyć i odpowiednio skonfigurować.

  Dodanie nowego konta wraz z odpowiednimi grupami:

  groupadd oinstall
  groupadd dba
  groupadd oper
  groupadd asmadmin

  useradd -g oinstall -G dba,oper,asmadmin oracle
  passwd oracle

  Ustawienie odpowiednich ograniczeń dla użytkownika oracle, w pliku /etc/security/limits.conf należy umieścić takie linie:

  50
  51
  52
  53
  oracle    soft    nproc   2047
  oracle    hard    nproc   16384
  oracle    soft    nofile  1024
  oracle    hard    nofile  65536

  Należy się jeszcze upewnić, że w pliku /etc/pam.d/system-auth znajduje się taka linia:

  18
  session     required      pam_limits.so

  Ostatnim krokiem będzie zdefiniowanie odpowiednich zmiennych środowiskowych dla użytkownika oracle w pliku /home/oracle/.bash_profile:

  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  export ORACLE_HOSTNAME=oracle
  export ORACLE_BASE=/opt/oracle/oracle
  export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.1.0/db_1
  export ORACLE_SID=baza
  export ORACLE_TERM=xterm
  export PATH=/usr/sbin:$PATH
  export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
  export ORA_OWNR="oracle"

  export JAVA_HOME="/etc/alternatives/java_sdk"

  export PATH=.:${JAVA_HOME}/bin:${PATH}:$HOME/bin:$ORACLE_HOME/bin
  export PATH=${PATH}:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/local/bin

  export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib
  export LD_LIBRARY_PATH=${LD_LIBRARY_PATH}:$ORACLE_HOME/oracm/lib
  export LD_LIBRARY_PATH=${LD_LIBRARY_PATH}:/lib:/usr/lib:/usr/local/lib

  export CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE
  export CLASSPATH=${CLASSPATH}:$ORACLE_HOME/jlib
  export CLASSPATH=${CLASSPATH}:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib
  export CLASSPATH=${CLASSPATH}:$ORACLE_HOME/network/jlib

  export THREADS_FLAG=native

  Należy zwrócić w szczególności uwagę na miejsce, gdzie ma zostać umieszczona baza danych Oracle, nazwę serwera czy też użytkownika i odpowiednio je dostosować do własnych potrzeb.

 6. Utworzenie katalogu do instalacja.

  Teraz jeszcze należy utworzyć odpowiedni katalog, w którym zostanie zainstalowana baza danych:

  mkdir -p /opt/oracle
  chown -R oracle:oinstall /opt/oracle
  chmod -R 770 /opt/oracle
 7. Instalacja bazy danych Oracle

  Instalację bazy danych należy wykonać, będąc użytkownikiem oracle. Należy pamiętać, że w czasie instalacji będzie potrzebny dostęp do serwera X Window (jeżeli nie zadziała to przy użyciu komendy su lub sudo zawsze można zalogować się na serwer przy użyciu polecenia ssh -X oracle@localhost).

  Jako użytkownik oracle należy uruchomić skrypt runInstaller. Sprawdzi on środowisko i następnie uruchomi właściwy instalator graficzny. Podczas niego należy odpowiedzieć na szereg pytań, poniżej zrzuty ekranu z mojej instalacji:

  Jednym z ostatnich kroków instalacji jest konieczność uruchomienia dwóch skryptów: orainstRoot.sh oraz root.sh.

  Należy pamiętać, że skrypty te należy uruchomić na uprawnieniach użytkownika root:

  # /opt/oracle/oraInventory/orainstRoot.sh
  Changing permissions of /opt/oracle/oraInventory to 770.
  Changing groupname of /opt/oracle/oraInventory to oinstall.
  The execution of the script is complete
  # /opt/oracle/oracle/product/11.1.0/db_1/root.sh
  Running Oracle 11g root.sh script...

  The following environment variables are set as:
      ORACLE_OWNER= oracle
      ORACLE_HOME=  /opt/oracle/oracle/product/11.1.0/db_1

  Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bin]:
     Copying dbhome to /usr/local/bin ...
     Copying oraenv to /usr/local/bin ...
     Copying coraenv to /usr/local/bin ...


  Creating /etc/oratab file...
  Entries will be added to the /etc/oratab file as needed by
  Database Configuration Assistant when a database is created
  Finished running generic part of root.sh script.
  Now product-specific root actions will be performed.
  Finished product-specific root actions.
 8. Automatyczny start instancji bazy danych

  W pliku /etc/oratab należy zdefiniować, jakie instancje bazy danych będą automatycznie uruchamiane podczas startu bazy danych. W ostatniej kolumnie należy zmienić N na Y:

  1
  baza:/opt/oracle/oracle/product/11.1.0/db_1:Y

  Teraz czas na utworzenie odpowiednich plików startowych:

  • /etc/sysconfig/oracle – definicja zmiennych środowiskowych, używanych w skryptach startowych
   1
   2
   3
   ORACLE_BASE=/opt/oracle/oracle
   ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.1.0/db_1
   ORACLE_OWER="oracle"
  • /etc/init.d/oracle – skrypt, który umożliwia uruchomienie i zatrzymanie bazy danych
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30
   31
   32
   33
   34
   35
   36
   37
   38
   39
   40
   41
   42
   43
   44
   45
   46
   47
   48
   49
   50
   51
   52
   #!/bin/bash
   #
   #       /etc/rc.d/init.d/oracle
   #
   # chkconfig: 345 98 02
   # description: Uruchomienie bazy danych Oracle

   # Source function library.
   . /etc/init.d/functions


   if [ -f /etc/sysconfig/oracle ] ; then
           . /etc/sysconfig/oracle
   fi

   start() {
           echo "Starting Listener: "
           su - $ORACLE_OWER -c "$ORACLE_HOME/bin/lsnrctl start"

           echo "Starting Oracle Database: "
           su - $ORACLE_OWER -c "$ORACLE_HOME/bin/dbstart $ORACLE_HOME"

           return 0
   }

   stop() {
           echo "Shutting down Oracle Database: "
           su - $ORACLE_OWER -c "$ORACLE_HOME/bin/dbshut $ORACLE_HOME"

           echo "Starting Listener: "
           su - $ORACLE_OWER -c "$ORACLE_HOME/bin/lsnrctl stop"

           return 0
   }

   case "$1" in
       start)
           start
           ;;
       stop)
           stop
           ;;
       restart)
           stop
           start
           ;;
       *)
           echo "Usage: oracle {start|stop|restart}"
           exit 1
           ;;
   esac
   exit $?
  • /etc/init.d/em – skrypt, który pozwala na uruchomienie Enterprise Managera
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30
   31
   32
   33
   34
   35
   36
   37
   38
   39
   40
   41
   42
   43
   44
   45
   46
   47
   48
   #!/bin/bash
   #
   #       /etc/rc.d/init.d/em
   #
   # chkconfig: 345 99 01
   # description: Uruchomienie Enterprise Managera

   # Source function library.
   . /etc/init.d/functions

   if [ -f /etc/sysconfig/oracle ] ; then
           . /etc/sysconfig/oracle
   fi

   start() {
           echo "Starting Enterprise Manager: "
           su - $ORACLE_OWER -c "$ORACLE_HOME/bin/emctl start dbconsole"

           return 0
   }

   stop() {


           echo "Shutting down Enterprise Manager: "
           su - $ORACLE_OWER -c "$ORACLE_HOME/bin/emctl stop dbconsole"

           return 0
   }


   case "$1" in
       start)
           start
           ;;
       stop)
           stop
           ;;
       restart)
           stop
           start
           ;;
       *)
           echo "Usage: oracle {start|stop|restart}"
           exit 1
           ;;
   esac
   exit $?

  Teraz trzeba skonfigurować system, aby uruchamiał skrypty podczas startu:

  chmod +x /etc/init.d/oracle /etc/init.d/em
  chkconfig --add oracle
  chkconfig --add em

  Po tych krokach baza danych oraz EM będą uruchamiane podczas startu serwera. Oczywiście można także uruchomić te aplikacje od razu:

  1
  service oracle start; service em start

Źródła

Tags: ,

Instalacja bazy danych PostgreSQL 8.4 w systemie RHEL 5.4

Prosty problem: jak zainstalować wersję 8.4 bazy danych PostgreSQL w RHEL 5.4. W tej wersji jest dostarczona wersja 8.1 całkiem już stara. Na szczęście z wersja RHEL 5.5. zawiera już nowszą wersję tej bazy danych (pakiet postgresql84-server), ale ja tej wersji używać nie mogłem.

 1. Instalacja repozytorium z PostgreSQL w systemie:
  # rpm -Uvh http://yum.pgsqlrpms.org/reporpms/8.4/pgdg-redhat-8.4-2.noarch.rpm
 2. Instalacja bazy danych w systemie:
  # yum install postgresql postgresql-server postgresql-contrib
 3. Inicjalizacja bazy danych:
  # service postgresql initdb
 4. Start bazy danych:
  # service postgresql start
 5. Automatyczny start podczas włączania systemu:
  # chkconfig postgresql on

Źródła

Tags: , ,

Rozpakowanie plików z archiwum RPM

Komenda, która pozwala na rozpakowanie wszystkich plików znajdujących się danym archiwum RPM:

rpm2cpio pakiet.rpm | cpio -vid

Zawartość pakietu zostanie rozpakowana do aktualnego katalogu.

Tags: , , , ,

Zadawanie zapytań w aplikacji rpm: wybór informacji do wyświetlenia

Po zapoznaniu się ze sposobami wyboru listy pakietów we wpisie Zadawanie zapytań w aplikacji rpm: wybór pakietów czas na poznanie sposobów wyświetlenia informacji o nich.

Wybór informacji do wyświetlenie

 • brak kryteriów
  Jeżeli zostanie pominięty ten parametr, to po prosty polecenie rpm wyświetli nazwę i wersję pakietu:

  # rpm -q bash
  bash-3.2-24.el5
 • -iwyświetlenie informacji o pakiecie

  Polecenie to pozwala na wyświetlenie szczegółowych informacji o wybranym pakiecie:

  # rpm -q -i bash
  Name        : bash                         Relocations: (not relocatable)
  Version     : 3.2                               Vendor: Red Hat, Inc.
  Release     : 24.el5                        Build Date: Tue 21 Oct 2008 02:15:55 PM CEST
  Install Date: Tue 23 Feb 2010 08:06:34 PM CET      Build Host: hs20-bc1-7.build.redhat.com
  Group       : System Environment/Shells     Source RPM: bash-3.2-24.el5.src.rpm
  Size        : 5349546                          License: GPLv2+
  Signature   : DSA/SHA1, Mon 08 Dec 2008 01:25:44 PM CET, Key ID 5326810137017186
  Packager    : Red Hat, Inc. <http: //bugzilla.redhat.com/bugzilla>
  URL         : http://www.gnu.org/software/bash
  Summary     : The GNU Bourne Again shell (bash) version 3.1.
  Description :
  The GNU Bourne Again shell (Bash) is a shell or command language
  interpreter that is compatible with the Bourne shell (sh). Bash
  incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and the C shell
  (csh). Most sh scripts can be run by bash without modification. This
  package (bash) contains bash version 3.1, which improves POSIX
  compliance over previous versions.

  Znaczenie powyższych pól jest następujące:

  • Name – nazwa pakietu, którego dotyczyło pytane. Najczęściej jest powiązane z nazwą aplikacji jaka jest instalowana przez podany pakiet, ale nie zawsze (np. pakiety httpd, coreutils).
  • Version – główna wersja aplikacji, taka na podstawie której został stworzony pakiet instalacyjny.
  • Release – wersja wydania danego pakietu. Jeżeli zmienia się pole Version to powinna mieć wartość 1. Jest zwiększana zawsze w momencie wprowadzenia zmian w stosunku do podstawowej wersji aplikacji.
  • Install date – data instalacji pakietu w systemie.
  • Group – grupa, do której należy pakiet.
  • Size – łączony rozmiar wszystkich plików jakie znajdują się w danym pakiecie.
  • Summary – krótki opis pakietu.
  • Description – dłuższy, dokładniejszy opis pakietu.
  • Packager – kto jest odpowiedzialny za stworzenie pakietu (pakietu, nie samej aplikacji).
  • Build Date – data utworzenia pakietu.
  • Build Host – nazwa komputera, na którym nastąpiło utworzenie pakietu.
  • Source RPM – nazwa źródłowego pliku RPM, na podstawie którego utworzono pakiet.
  • License – licencja na podstawie której jest rozprowadzana dana aplikacji.
  • URL – adres do strony danej aplikacji.

 • -llista plików
  Parametr ten powoduje wyświetlenie listy plików, jakie znajdują się w danym pakiecie:

  # rpm -ql bash                                                          
  /bin/bash                                                                                  
  /bin/sh                                                                                    
  /etc/skel/.bash_logout                                                                    
  /etc/skel/.bash_profile                                                                    
  /etc/skel/.bashrc                                                                          
  /usr/bin/bashbug-32                                                                        
  /usr/share/doc/bash-3.2                                                                    
  /usr/share/doc/bash-3.2/CHANGES                                                            
  /usr/share/doc/bash-3.2/COMPAT                                                            
  ....

  Można także dodatkowo dodać przełącznik -v, który spowoduje wyświetleni dodatkowych informacji o poszczególnych plikach:

  # rpm -qvl bash
  -rwxr-xr-x    1 root    root           729292 Oct 21  2008 /bin/bash
  lrwxrwxrwx    1 root    root                4 Oct 21  2008 /bin/sh -> bash
  -rw-r--r--    1 root    root               33 Oct 21  2008 /etc/skel/.bash_logout
  -rw-r--r--    1 root    root              176 Oct 21  2008 /etc/skel/.bash_profile
  -rw-r--r--    1 root    root              124 Oct 21  2008 /etc/skel/.bashrc
  -rwxr-xr-x    1 root    root             7044 Oct 21  2008 /usr/bin/bashbug-32
  drwxr-xr-x    2 root    root                0 Oct 21  2008 /usr/share/doc/bash-3.2
  -rw-r--r--    1 root    root           221125 Sep 26  2006 /usr/share/doc/bash-3.2/CHANGES
  -rw-r--r--    1 root    root            11659 Aug 29  2006 /usr/share/doc/bash-3.2/COMPAT
  -rw-r--r--    1 root    root            73644 Oct 10  2006 /usr/share/doc/bash-3.2/FAQ
  ....
 • -cwyświetlenie plików konfiguracyjnych
  W pliku RPM pliki z konfiguracją aplikacji są traktowane w specyficzny sposób, w związku z czym muszą być odpowiednio oznaczone. Z tego też powodu możemy w łatwy sposób sprawdzić, jakie pliki konfiguracyjne zwiera dany pakiet:

  # rpm -qc bash
  /etc/skel/.bash_logout
  /etc/skel/.bash_profile
  /etc/skel/.bashrc
 • -dwyświetlenie plików z dokumentacją
  Przełącznik ten pozwala na wyświetlenie wszystkich plików z dokumentacją, jakie znajdują się w danym pakiecie:

  # rpm -qd bash | head
  /usr/share/doc/bash-3.2/CHANGES
  /usr/share/doc/bash-3.2/COMPAT
  /usr/share/doc/bash-3.2/FAQ
  /usr/share/doc/bash-3.2/INTRO
  /usr/share/doc/bash-3.2/NEWS
  /usr/share/doc/bash-3.2/NOTES
  /usr/share/doc/bash-3.2/POSIX
  /usr/share/doc/bash-3.2/article.ms
  /usr/share/doc/bash-3.2/article.ps
  /usr/share/doc/bash-3.2/article.txt
  ....
 • --provideszależności dostarczane przez pakiet

  Można wyświetlić informacje, jakie dodatkowe zależności, możliwości udostępnia wybrany pakiet (są one potem używane przez inne pakiety do określenia co jest wymagane do instalacji danego pakietu):

  # rpm -q --provides -p libicu-3.6-5.11.4.i386.rpm
  libicudata.so.36
  libicui18n.so.36
  libicuio.so.36
  libicule.so.36
  libiculx.so.36
  libicutu.so.36
  libicuuc.so.36
  libicu = 3.6-5.11.4
 • --requiresczego wymaga dany pakiet do instalacji

  W każdym pakiecie może znajdować się informacja o zależnościach, które muszą zostać spełnione zanim zostanie on zainstalowany:

  # rpm -q --requires -p x3270-3.3.4p7-3.el5.4.i386.rpm
  config(x3270) = 3.3.4p7-3.el5.4
  libc.so.6
  libc.so.6(GLIBC_2.0)
  libc.so.6(GLIBC_2.1)
  libc.so.6(GLIBC_2.3)
  libc.so.6(GLIBC_2.3.4)
  libc.so.6(GLIBC_2.4)
  libcrypto.so.6
  libicui18n.so.36
  libicuuc.so.36
  libnsl.so.1
  libssl.so.6
  libutil.so.1
  rpmlib(CompressedFileNames) < = 3.0.4-1
  rpmlib(PayloadFilesHavePrefix) <= 4.0-1
  rtld(GNU_HASH)
  xorg-x11-font-utils

  Jak widać, pakiet x3270-3.3.4p7-3.el5.4.i386.rpm wymaga spełnienia szeregu różnych zależności w celu jego instalacji. Można zauważyć, że na liście są wymieniane biblioteki ibicui18n.so.36 oraz libicuuc.so.36, które są udostępniane przez pakiet libicu-3.6-5.11.4.i386.rpm.

 • --scriptswyświetlenie skryptów instalacyjnych

  Polecenie to spowoduje wyświetlenie skryptów wykonywanych zarówno przed/po instalacji/odinstalowaniu aplikacji.

  # rpm -q --scripts initscripts
  preinstall scriptlet (using /bin/sh):
  /usr/sbin/groupadd -g 22 -r -f utmp
  postinstall scriptlet (using /bin/sh):
  touch /var/log/wtmp /var/run/utmp /var/log/btmp
  chown root:utmp /var/log/wtmp /var/run/utmp /var/log/btmp
  chmod 664 /var/log/wtmp /var/run/utmp
  chmod 600 /var/log/btmp

  /sbin/chkconfig --add netfs
  /sbin/chkconfig --add network
  /sbin/chkconfig --add netconsole
  /sbin/chkconfig --add rawdevices
  preuninstall scriptlet (using /bin/sh):
  if [ $1 = 0 ]; then
    /sbin/chkconfig --del netfs
    /sbin/chkconfig --del network
    /sbin/chkconfig --del netconsole
    /sbin/chkconfig --del rawdevices
  fi
 • queryformatsamodzielne utworzenie informacji o pakiecie

  Polecenie to pozwala na samodzielne zdefiniowanie listy informacji, jakie zostaną wyświetlone o danym pakiecie. Pełny opis polecenie znajduje się w dokumentacji oraz na stronach podanych na końcu wpisu.

  Wyświetlenie nazwy oraz wersji pakietu:

  # rpm -q --queryformat '%{NAME}-%{VERSION}-%{RELEASE}\n' bash
  bash-3.2-24.el5

  Wyświetlenie daty instalacji pakietu:

  # rpm -q --queryformat '%{NAME} was installed on %{INSTALLTIME:date}\n' bash
  bash was installed on Tue 23 Feb 2010 08:06:34 PM CET

  Wyświetlenie listy plików, które znajdują się w pakiecie łącznie z ich rozmiarami:

  # rpm -q --queryformat '%{NAME}: [%{FILENAMES} (%{FILESIZES} bytes)\n]' bash
  bash: /bin/bash (729292 bytes)
  /bin/sh (4 bytes)
  /etc/skel/.bash_logout (33 bytes)
  /etc/skel/.bash_profile (176 bytes)
  /etc/skel/.bashrc (124 bytes)
  /usr/bin/bashbug-32 (7044 bytes)
  /usr/share/doc/bash-3.2 (4096 bytes)
  /usr/share/doc/bash-3.2/CHANGES (221125 bytes)
  /usr/share/doc/bash-3.2/COMPAT (11659 bytes)
  /usr/share/doc/bash-3.2/FAQ (73644 bytes)
  ....

  Można także wyświetlić lisŧę wszystkich tagów, jakie mogą zostać użyte w opcji queryformat:

  # rpm --querytags
  HEADERIMAGE
  HEADERSIGNATURES
  HEADERIMMUTABLE
  HEADERREGIONS
  HEADERI18NTABLE
  SIGSIZE
  SIGPGP
  SIGMD5
  PKGID
  SIGGPG

  Opis częsci z poszczególnych tagów można znaleźć w artykule Available Tags For –queryformat

Źródła

Tags: , ,

Zadawanie zapytań w aplikacji rpm: wybór pakietów

Aplikacja rpm w dystrybucjach opartych o RedHat odpowiada za zarządzeni zainstalowanymi pakietami z oprogramowaniem. Można za jej pomocą m.in. instalować, usuwać, aktualizować oprogramowanie przygotowane przez twórców dystrybucji. Aplikacja rpm gromadzi także informacje o wszystkich zainstalowanych programach, łącznie ich plikami konfiguracyjnymi, z dokumentacją i innymi. Aby móc poznać te informacji, posiada ona rozbudowany mechanizm zadawania zapytań, który zostanie przedstawiony poniżej.

Aby przełączyć polecenie rpm w tryb zadawania zapytań, należy użyć przełącznika -q lub --query łącznie z dodatkowymi parametrami, które dzielą się na dwie grupy:

 • wybór pakietów do pobrania informacji
 • wybór informacji do wyświetlenia

Ogólna definicja polecenia wygląda następująco:

rpm {-q|--query} [select-options] [query-options]

Wybór pakietów do pobrania informacji

 • podanie listy pakietów

  Najprostszym sposobem jest podanie listy pakietów, o których chcemy wyświetlić szczegółowe informacje:

  # rpm -q bash mc
  bash-3.2-24.el5
  package mc is not installed

  Wyświetlone zostaną wersje zainstalowanych pakietów lub też informacje o braku danego pakietu.

  Niestety, za pocą tego polecenia nie można korzystać ze znaku gwiazdki (‚*’) w celu wyboru listy pakietów:

  # rpm -q 'gnome*'
  package gnome* is not installed
 • -awybór wszystkich pakietów

  Przełącznik ten powoduje wybranie wszystkich zainstalowanych pakietów:

  # rpm -q -a | head
  rmt-0.4b41-4.el5
  desktop-backgrounds-basic-2.0-37
  rootfiles-8.1-1.1.1
  ...

  Teraz można dowiedzieć się, jakie pakiety zaczynają się od słów gnome:

  # rpm -q -a | grep '^gnome'
  gnome-menus-2.16.0-2.fc6
  gnome-keyring-0.6.0-1.fc6
  gnome-vfs2-2.16.2-4.el5
  gnome-utils-2.16.0-5.el5
  ....
 • -fpakiet, do którego należy podany plik
  Polecenie to pozwala na poznanie, przy użyciu jakiego pakietu został zainstalowany podany plik. Czasami się zdarza, że nie poznanie nazwy pakietu nie wcale tak intuicyjne jak się wydaje:

  # rpm -qf /etc/sysctl.conf
  initscripts-8.45.30-2.el5

  # rpm -qf /bin/ls
  coreutils-5.97-23.el5

  Oczywiście, nie każdy plik, który znajduje się na dysku jest składnikiem jakiegoś pakietu. Jeżeli rpm nie potrafi odnaleźć właściciela, wyświetli stosowny komunikat:

  # rpm -qf /etc/hosts
  file /etc/hosts is not owned by any package
 • -pwybór pakietu RPM
  Można także zadąć zapytania do wybranego pakietu RPM. Wtedy rpm zamiast sprawdzać informacje w swojej bazie danych, odczyta je po prostu z podanego pakietu:

  # rpm -q -p bash-3.2-24.el5.i386.rpm
  bash-3.2-24.el5

  Można się także zapytać o grupę pakietów:

  # rpm -q -p x3270-*.rpm
  x3270-3.3.4p7-3.el5.4
  x3270-text-3.3.4p7-3.el5.4
  x3270-x11-3.3.4p7-3.el5.4
 • -gpakiety należące do tej samej grupy
  Podczas tworzenia pakietów należy wybrać, do jakiej grupy będzie należał dany pakiet. Pozwala to na łatwe pogrupowanie np. pakietów spełniających podobne funkcje lub należące do jakiejś grupy:

  # rpm -qg "System Environment/Shells"
  bash-3.2-24.el5
  tcsh-6.14-14.el5
  busybox-1.2.0-7.el5
  zsh-4.2.6-3.el5

Źródła

 • Strona MAN: rpm(8)
 • The Parts of an RPM Query

Tags: , ,