Polecenie, które pozwala na wygenerowanie zależności między załadowanymi modułami jądara Linuksa:

lsmod | perl -e 'print "digraph \"lsmod\" {";<>;while(<>){@_=split/\s+/; print "\"$_[0]\" -> \"$_\"\n" for split/,/,$_[3]}print "}"' | dot -Tpng | display -

Przykładowy fragment diagramu:

Źródła