Posts Tagged jvm

Wyświetlenie parametrów Javy

Maszyna wirtualna Javy pozwala na ustawienie wielu różnych parametrów podczas uruchamiania, które moją wpływ na jej działanie. Pozwalają one m.in. na optymalizację pracy GC czy też związane z wielkością zajmowanej pamięci.

Jednym z parametrów jest AggressiveOpts, który pozwala na włączenie różnych parametrów optymalizacyjnych, które mogą zostać włączone w kolejnym wydaniu JVM. Warto jednak pamiętać, że wraz z każdym wydanie JVM lista tych opcji może się zmienć a ciężko znaleźć informację, jakie parametry są aktualnie używane.

Z pomocą tutaj przychodzą dwie opcje JVM:

 • PrintFlagsFinal – pozwala ona na wyświetlenie wartości wszystkich dopuszczalnych opcji
 • UnlockDiagnosticVMOptions – daje dostęp do dodatkowych opcji konfiguracyjnych

I tak listę wszystkich parametrów wraz z ich wartościami można obejrzeć przy pomocy polecenia:

java -XX:+PrintFlagsFinal -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -version

A lista dla włączonej optymalizacji AggressiveOpts:

java -XX:+AggressiveOpts -XX:+PrintFlagsFinal -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -version

Lista jest dosyć spora, więc prościej będzie zobaczyć po prostu różnice pomiędzy uruchomieniem JVM z i bez parametru AggressiveOpts:

diff <(java -XX:+PrintFlagsFinal -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -version ) \
   <(java -XX:+AggressiveOpts -XX:+PrintFlagsFinal -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -version )

W wersji JVM 1.6.26 wyświetli listę 6 różnych opcji, których ustawienie się różni. Łatwo także sprawdzić, czym się różni uruchomienie JVM z parametrem server oraz bez.

Dla ułatwienia analizy różnic, zamiast polecenia diff można użyć np. vimdiff:

vimdiff <(java -XX:+PrintFlagsFinal -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -version ) \
   <(java -XX:+AggressiveOpts -XX:+PrintFlagsFinal -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -version )

Źródła

Tags: ,

Użycie dużych rozmiarów strony w JVM

W Javie istnieje możliwość zwiększania wydajności działania aplikacji poprzez zmianę sposobu użycia pamięci. Istnieje możliwość użycia Huge Memory Pages. Pozwalają one na użycie przez aplikację stron pamięci o większym rozmiarze niż standardowe 4kB (np. w przypadku Linuksa o rozmiarze 2048kB).

Użycie takich stron pozwala na zmniejszenie ilości mapowań dokonywanych przez TLB (Translation lookaside buffer). Niestety, przynajmniej w przypadku Linuksa przed użyciem takiej pamięci należy odpowiednio skonfigurować system operacyjny, czyli zarezerwować odpowiedni obszar pamięci, który zostanie użyty przez aplikacje. Trzeba pamiętać, że będzie on miał nastepujące właściwości:

 • obszar pamięci o dużych rozmiar stron będzie dostępny tylko dla aplikacji, które potrafią i chcą z niego korzystać (czyli jeżeli przeznaczymy za dużo pamięci na ten obszar, może zabraknąć RAMu dla innych aplikacji działających w ramach systemu operacyjnego)
 • pamięć ta nigdy nie zostanie zapisanie w pamięci tymczasowej (swap)
 • aplikacja musi mieścić się w całości w ramach tego obszaru, więc warto pamiętać że pamięć zajmowana przez JVM to jest suma dwóch wartości, definiowanych przez parametry -Xmx oraz -XX:MaxPermSize

Konfiguracja systemu operacyjnego Linuks


Konfigurację Huge Pages może zostać wykonana na działającym systemie, ale w przypadku za dużej fragmentacji pamięci może się nie powieść. W zawiązku z tym po zapisaniu zmian w pliku /etc/sysctl.conf przydatny może byc restart serwera.

Pierwszym krokiem będzie zdefiniowanie maksymalnego obszaru pamięci, jak ma zostać przeznaczony dla JVM. Najłatwiej zrobić to, umieszczając w pliku /etc/sysctl.conf następujący zapis:

73
kernel.shmmax = 1073741824

Wartość dla parametru należy podać w bajtach, ja zdefiniowałem ją na 1GB (1024 * 1024 * 1024). Parametr ten definiuje maksymalny obszar pamięci jaki za zostać przeznaczony dla aplikacji, ale wymagana jest jeszcze zdefiniowanie faktycznej ilości stron pamięci, jaka zostanie użyta. Robi się to przy użyciu parametru:

74
vm.nr_hugepages = 512

Rozmiar pojedynczej strony pamięci można sprawdzić przy użyciu plecenia:

grep Hugepagesize /proc/meminfo

Kolejnym krokiem będzie utworzenie specjalnej grupy w systemie operacyjnych, której członkowie będą mieli możliwość korzystania z tej specjalnej pamięci:

groupadd hugepgs

Teraz trzeba jeszcze poznań numer GID tej grupy:

grep hugepgs /etc/group

W moim przypadku będzie to numer 1005.

Teraz jeszcze należy poinformować system, że członkowie tej grupy będą mieli możliwość zapisywania do pamięci:

75
vm.hugetlb_shm_group = 1005

Dodajmy użytkownika jboss do zdefiniowanej grupy:

usermod -aG hugepgs jboss

Ostatnim krokiem będzie możliwości blokowania stron przez danego użytkownika. Robi się to w pliku /etc/security/limits.conf poprzez umieszczenie takiego wpisu:

61
62
jboss soft memlock unlimited
jboss hard memlock unlimited

Tym sposobem system operacyjny jest już skonfigurowany poprawnie, więc pozostaje uruchomić maszynę wirtualną tak, aby wykorzystała dostępną pamięć z dużymi rozmiarami strony. Robi się to przekazując parametr -XX:+UseLargePages w momencie uruchamiania JVM.

W przypadku serwera aplikacji JBoss najlepiej jest dodać parametr -XX:+UseLargePages w pliku konfiguracyjnym run.conf w miejscu definiowania zmiennej środowiskowej JAVA_OPTS. Po tym kroku można już uruchomić serwer.

Ilość zużytych bloków pamięci można sprawdzić przy użyciu komendy:

cat /proc/meminfo | grep -i pages

Źródła

Tags: ,

Optymalizacja parametrów JVM dla JBoss AS

W celu przyspieszenia zarówno startu jak i działania serwera aplikacji JBoss można trochę zmodyfikować działanie JVM dodając parametry włączające dodatkowe optymalizacje.

Dwa podstawowe parametry to oczywiście zarządzanie pamięcią:

 • -Xms1024m
  Ustawienie początkowego rozmiaru sterty dla JVM (zalecana ta sama wartość co przy -Xmx).
 • -Xmx1024m
  Ustawienie maksymalnego rozmiaru sterty dla JVM.
 • -XX:MaxPermSize=256
  Ustawienie rozmiaru dla przestrzeni z definicjami klas, istotne w przypadku wystąpienie wyjątku OutOfMemoryError: PermGen space.
 • -XX:+UseLargePages
  Rezerwacja dużych strona pamięci, większych niż standardowe 4kB. Może wpływać negatywnie na wydajność innych aplikacji. Uboczną właściwością użycia dużych stron pamięci w Linuksie jest brak ich możliwości zapisania w pamięci swap (co niekoniecznie musi oznaczać coś złego). Aby używać tego parametru, wcześniej należy skonfigurować odpowiednio system operacyjny, dokumentacja znajduje się pod tym dokumencie: Java Support for Large Memory Pages.
 • -XX:+AggressiveOpts
  Włączenie dodatkowych optymalizacji JVM, które mają zostać włączone dopiero w przyszłych wersji Javy.
 • -XX:+DoEscapeAnalysis
  Po włączeniu tej opcji JVM będzie starał się sprawdzić, czy dany obiekt występuje tylko i wyłączenie w lokalnym zasięgu działania metody. Jeżeli tak, to będzie próbował alokować go bezpośrednio w na stosie bądź też w rejestrach. Dokładny opis można znaleźć w artykułach:

Przykładowa zawartość pliku run.conf:

1
2
3
4
5
6
if [ "x$JAVA_OPTS" = "x" ]; then
 JAVA_OPTS="-Xms128m -Xmx512m -XX:MaxPermSize=256m -Dorg.jboss.resolver.warning=true -Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000 -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=3600000"
fi

# optymalizacja
JAVA_OPTS="${JAVA_OPTS} -XX:+UseLargePages -XX:+AggressiveOpts -XX:+DoEscapeAnalysis"

Tags: , ,