Posts Tagged deploy

Typy aplikacji jakie można zainstalować w serwerze aplikacji JBoss

Każda aplikacja, która ma działać w ramach danego serwera JBoss musi zostać najpierw zainstalowana przez niego zainstalowana. Jest to możliwe na kilka sposobów:

 • można umieścić aplikację w katalogu deploy serwera;
 • można zainstalować aplikację przy użyciu polecenia twiddle;
 • można użyć konsoli administracyjnej;

Więcej informacji na temat instalacji aplikacji znajduje się w tym wpisie: Zarządzanie instalacją aplikacji w JBoss AS.

Formaty pakietów z aplikacjami

Instalowana aplikacja może zarówno być w formie archiwum jak i jak katalogu z plikami zapisanymi w odpowiedniej strukturze (archiwum to nic innego jak ten sam katalog skompresowany przy użyciu algorytmu ZIP). Każda z form ma swoje wady i zalety, ale nie różnią się one efektem. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku pozwalają na instalację aplikacji.

W przypadku skompresowanego archiwum mamy do czynienia z pojedynczym plikiem, które dużo łatwiej przesłać czy też skopiować. W przypadku jego rozkompresowanej formy mamy do czynienia z setkami czy też często tysiącami plików. Trudniej w takim przypadku zarządzać taką aplikacją (nie można np. zainstalować jej przy pomocy konsoli administracyjnej), za istnieje możliwość modyfikacji pojedynczych plików (np. strony JSP) i następnie łatwe wymuszenie restartu aplikacji.

Odpowiedni wątek monitorujący pojawienia się (lub też usuniecie) aplikacji w katalogu deploy monitoruje czasy modyfikacji odpowiednich plików w archiwum. I tak, jeżeli zmienimy odpowiedni plik (w zależności od rodzaju aplikacji) to nastąpi automatyczne odinstalowanie wybranej aplikacji i jej ponowna instalacja.

Podstawowe deskryptory aplikacji
Typ aplikacji Plik deskryptora
WAR WEB-INF/web.xml
EAR META-INF/application.xml
SAR META-INF/jboss-service.xml
JAR META-INF/ejb-jar.xml
RAR META-INF/ra.xml

Typy aplikacji instalowanych przez JBossa

JBoss rozróżnia poszczególne typy aplikacji na podstawie końcówek ich nazw (uwaga, często jest to więcej niż rozszerzenie). Ponieważ każdy typ aplikacji spełnia inne funkcje w ramach infrastruktury, którą zapewnia serwer aplikacji istotne jest zachowanie odpowiedniej kolejności startowania tych aplikacji. I tak różnego rodzaje aplikacje usługowe musza zostać uruchomione przed aplikacjami biznesowymi, które mają z nich korzystać. Tak samo najpierw należy odpowiednio skonfigurować połączenia z bazą danych, zanim zaczną działać aplikacje z nich korzystające.

W poniżej tabeli znajdują się typy poszczególnych aplikacji wraz z ich krótkim omówieniem. Jednocześnie pozycja występowania na tej liście mówi o kolejności startu danej aplikacji.,

Końcówka nazwy Typ aplikacjia
.deployer
-deployer-beans.xml
Aplikacje, które pozwalają na instalację innych rodzajów aplikacji. W przypadku JBossa 5.1 znajdują się one w katalogu $JBOSS_HOME/server/PROFIL/deployers
aop
-aop.xml
Definicja aspektów stosowany do klas lub rozszerzenie czy też dodanie nowych funkcji do tych klas
.sar
-service.xml
Różnego rodzaju aplikacje usługowe, rozszerzające możliwości serwera aplikacji
-jboss-beans.xml Definicja obiektów POJO mikrokontenera
.rar Konfiguracja różnych zasobów
-ds.xml Definicja źródeł danych, używanych potem przez aplikacje w celu uzyskania dostępu do bazy danych
.har Definicja archiwum Hibernate, używanego do do dostępu do bazy danych przy użyciu Hibernate
.jar Zbiór komponentów EJB lub też po prostu biblioteka klas
.zip Serwer aplikacji sprawdzi zawartość archiwum i postara się rozpoznań typ aplikacji jaki się w nim znajduje. Potem zostanie ona zainstalowana jak aplikacja o odpowiednim typie.
.war Archiwum z aplikację webową, dostarczająca interfejs dostępny przez przeglądarkę lub też web service
.wsr Archiwum specyficzne dla JBossa, zawiera web service. Używany jeżeli dana aplikacja ma zostać zainstalowana po wszystkich archiwach WAR.
.ear Aplikacja Java EE, zawiera EJB, aplikacja WAR oraz inne biblioteki klas
.bsh Definicja usługi przy użyciu powłoki bean shell
.last Tak oznaczone aplikacje będą instalowane jako ostatnie w ramach swojego typu

Aplikacje same w sobie mogą byc zagnieżdżone. I tak aplikacja typu EAR najczęściej składa się z szeregu plików JAR z logiką biznesową, z warstwy prezentacji WAR oraz różnych innych deskryptorów. W takim przypadku JBoss stara się odnaleźć te różne aplikacji i je w ramach głównej aplikacji zainstalować. Tutaj również ma zastosowanie taka sama kolejność instalacji aplikacji jak w tabeli powyżej.

Źródła

Tags: , , , ,

Automatyczna instalacja aplikacji znajdującej się poza katalogiem deploy

Domyślna konfiguracja serwera aplikacji JBoss automatycznie instaluje wszystkie aplikacje które znajdą się w katalogu deploy wybranego profilu. Może się jednak zdarzyć, że potrzebujemy instalować automatycznie zainstalować aplikację która znajduje się poza tym katalogiem (np. nie mamy dostępu do tego katalogu, jest to katalog współdzielony przez inne instancje czy też może z innych powodów).

Jednym ze sposób takiej instalacji jest użycie polecenia twiddle, tak jak jest to opisane tutaj: Zarządzanie instalacją aplikacji w JBoss AS. Taka instalacja jednak nie przetrwa restartu serwera, trzeba będzie odpowiednie polecenie wydawać po każdym uruchomieniu serwera lub aktualizacji aplikacji.

Innym sposobem jest wskazie w konfiguracji serwera dodatkowego katalogu, który będzie traktowany tak jak katalog deploy. Czyli w domyślnej konfiguracji wszystkie aplikacje (czy też pliki) będą automatycznie instalowane w serwerze aplikacji.

W przypadku serwera aplikacji JBoss wersji 5.1 odpowiedni należy modyfikacje wprowadzić w pliku conf/bootstrap/profile.xml. Plik ten znajduje się w wybranym profilu. Można tam znaleźć taką linię:

25
26
27
28
29
<property name="applicationURIs">
    <list elementClass="java.net.URI">
        <value>${jboss.server.home.url}deploy</value>
    </list>
</property>

Widać tutaj definicję podstawowego katalogu, który służy do instalacji aplikacji: ${jboss.server.home.url}deploy. Wystarczy teraz umieścić dodatkowy wpis określający nowy katalog i od tej pory JBoss powinien już go używać także do instalacji aplikacji. Ścieżkę dostępu należy podać w formie URI:

25
26
27
28
29
30
31
32
<property name="applicationURIs">
    <list elementClass="java.net.URI">
        <value>${jboss.server.home.url}deploy</value>

        <!-- Nowy katalog do skanowania -->
        <value>file:///nfs/applications</value>
    </list>
</property>

Źródła

Tags: , , , , ,

Zarządzanie instalacją aplikacji w JBoss AS

Jeżeli JBoss AS zostanie uruchomiony w domyślnej (default) konfiguracji to jest wstępnie skonfigurowany tak, że automatycznie instaluje wszelkie aplikacje jakie pojawią się w katalogu deploy. Podobnie, jeżeli jakąś aplikacja zostanie usunięta z tego katalogu, to automatycznie zostanie ona także odinstalowana z serwera. Zachowanie takie jest bardzo przydatne w momencie gdy tworzymy lub testujemy aplikację, ale niekoniecznie porządne na systemie produkcyjnym. Automatyczna instalacja aplikacji może się wiązać z takimi problemami jak:

 • ciągle jest uruchomiony specjalny wątek, który sprawdza czy nowa aplikacja nie pojawiła się w katalogu deploy;
 • trzeba pamiętać, że aktualizacja aplikacji wiąże się w w praktyce z usunięciem aplikacji z serwera i jej ponowną instalacją, więc jeżeli z jakiś powodów zaktualizujemy aplikację, nastąpi jej usunięcie, co w konsekwencji może przeszkodzić w pracy użytkownikom korzystającym z aplikacji;
 • przypadkowa (czy też nawet zamierzona) edycja plików deskryptora aplikacji także powoduje jej restart.

Konfiguracja skanowania zmian w katalogu deploy

Za konfigurację mechanizmu skanującego zmiany w katalogu deploy odpowiada klasa HDScanner. Konfiguracja usługi znajduje się w pliku deploy/hdscanner-jboss-beans.xml:

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<!-- Hotdeployment of applications -->
<bean name="HDScanner" class="org.jboss.system.server.profileservice.hotdeploy.HDScanner">
    <property name="deployer"><inject bean="ProfileServiceDeployer"/></property>
    <property name="profileService"><inject bean="ProfileService"/></property>
    <property name="scanPeriod">5000</property>
    <property name="scanThreadName">HDScanner</property>
<!--
   <property name="scanEnabled">false</property>
-->
</bean>

Interesujące parametry:

 • scanPeriod
  Czas odstępu pomiędzy poszczególnymi skanowaniami wyrażona w milisekundach, domyślna wartość to 5000, czyli 5 sekund.
 • scanThreadName
  Nazwa wątka, który skanuje katalogu, domyślna wartość HDScanner. Można zmienić na inną wartość, jeżeli monitorujemy działające wątki serwera.
 • scanEnabled
  Zmienna określająca, czy skanowanie powinno być włączone (wartość true) czy też nie (wartość false). W domyślnej konfiguracji nie występuje w pliku XML. Próba dodanie jej z wartością true powoduje, że serwer wyrzuca szereg wyjątków:

  23:34:18,727 ERROR [AbstractKernelController] Error installing to Configured: name=HDScanner state=Instantiated
  java.lang.RuntimeException: Error configuring property: scanEnabled for HDScanner
          at org.jboss.kernel.plugins.dependency.ConfigureAction.dispatchSetProperty(ConfigureAction.java:112)
          at org.jboss.kernel.plugins.dependency.ConfigureAction.setAttributes(ConfigureAction.java:85)
  ...

  Prawdopodobnie jest to spowodowane błędem Setting HDScanner’s scanEnabled Attribute to True via XML Results In NPE lub też Setting HDScanner’s scanEnabled Attribute to True via XML Results In NPE

Jak widać, nie da się po prostu włączyć odpowiedniego przełącznika i wyłączyć automatyczną instalację aplikacji. W związku z tym, należy usunąć z katalogu deploy plik hdscanner-jboss-beans.xml[.

Po tym kroku przestanie działać usługa odpowiedzialna za skanowanie katalogu deploy, więc zmiany w nim będą sprawdzane tylko podczas startu serwera aplikacji.

Ręczna instalacja aplikacji

Jeżeli jest wyłączone automatyczne skanowanie katalogu deploy a trzeba zainstalować jakąś aplikację, można użyć polecenia twiddle.sh za pomocą którego można wywołać ziarno MainDeployer, które odpowiada za instalację aplikacji:

 • deploy – instalacja wybranej aplikacji
  twiddle.sh -s localhost -u UŻYTKOWNIK -p HASŁO invoke "jboss.system:service=MainDeployer" deploy "file:/ścieżka/do/pliku/do/instalacji"
 • undeploy – odinstalowanie wybranej aplikacji
  twiddle.sh -s localhost -u UŻYTKOWNIK -p HASŁO invoke "jboss.system:service=MainDeployer" undeploy "file:/ścieżka/do/pliku/do/instalacji"
 • redeploy – przeinstalowanie wybranej aplikacji
  twiddle.sh -s localhost -u UŻYTKOWNIK -p HASŁO invoke "jboss.system:service=MainDeployer" redeploy "file:/ścieżka/do/pliku/do/instalacji"
 • hdscanner-jboss-beans.xml – ponowna instalacja skanowania
  1. Skopiuj plik hdscanner-jboss-beans.xml z powrotem do katalogu deploy.
  2. Wykonaj polecenie:
   twiddle.sh -s localhost -u UŻYTKOWNIK -p HASŁO invoke "jboss.system:service=MainDeployer" redeploy "file:/ścieżka/do/pliku/xml"

Co trzeba jeszcze zapamiętać:

 • serwera aplikacji musi mieć dostęp do wskazanego pliku
 • aplikacja do zainstalowania zostanie zainstalowana bezpośrednio, nie będzie ona kopiowania do katalogu deploy, zostanie ona od razu rozkompresowana do katalogu tmp
 • zainstalowane aplikacje nie będę ponownie uruchamiane po restarcie serwera (chyba że zostaną one umieszczone w katalogu deploy ręcznie.

Lista zainstalowanych aplikacji

Można uzyskać listę zainstalowanych aplikacji, przy pomocy polecenie twiddle:

twiddle.sh invoke jboss.deployment:flavor=URL,type=DeploymentScanner listDeployedURLs | sed -e 's/,/\n/g'

Domyślnie poszczególne ścieżki z aplikacji są oddzielone od siebie znakiem ‚,’, polecenie sed zmienia je na znak nowej linii.

Źródła

Tags: , , , , ,