Każda aplikacja, która ma działać w ramach danego serwera JBoss musi zostać najpierw zainstalowana przez niego zainstalowana. Jest to możliwe na kilka sposobów:

  • można umieścić aplikację w katalogu deploy serwera;
  • można zainstalować aplikację przy użyciu polecenia twiddle;
  • można użyć konsoli administracyjnej;

Więcej informacji na temat instalacji aplikacji znajduje się w tym wpisie: Zarządzanie instalacją aplikacji w JBoss AS.

Formaty pakietów z aplikacjami

Instalowana aplikacja może zarówno być w formie archiwum jak i jak katalogu z plikami zapisanymi w odpowiedniej strukturze (archiwum to nic innego jak ten sam katalog skompresowany przy użyciu algorytmu ZIP). Każda z form ma swoje wady i zalety, ale nie różnią się one efektem. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku pozwalają na instalację aplikacji.

W przypadku skompresowanego archiwum mamy do czynienia z pojedynczym plikiem, które dużo łatwiej przesłać czy też skopiować. W przypadku jego rozkompresowanej formy mamy do czynienia z setkami czy też często tysiącami plików. Trudniej w takim przypadku zarządzać taką aplikacją (nie można np. zainstalować jej przy pomocy konsoli administracyjnej), za istnieje możliwość modyfikacji pojedynczych plików (np. strony JSP) i następnie łatwe wymuszenie restartu aplikacji.

Odpowiedni wątek monitorujący pojawienia się (lub też usuniecie) aplikacji w katalogu deploy monitoruje czasy modyfikacji odpowiednich plików w archiwum. I tak, jeżeli zmienimy odpowiedni plik (w zależności od rodzaju aplikacji) to nastąpi automatyczne odinstalowanie wybranej aplikacji i jej ponowna instalacja.

Podstawowe deskryptory aplikacji
Typ aplikacji Plik deskryptora
WAR WEB-INF/web.xml
EAR META-INF/application.xml
SAR META-INF/jboss-service.xml
JAR META-INF/ejb-jar.xml
RAR META-INF/ra.xml

Typy aplikacji instalowanych przez JBossa

JBoss rozróżnia poszczególne typy aplikacji na podstawie końcówek ich nazw (uwaga, często jest to więcej niż rozszerzenie). Ponieważ każdy typ aplikacji spełnia inne funkcje w ramach infrastruktury, którą zapewnia serwer aplikacji istotne jest zachowanie odpowiedniej kolejności startowania tych aplikacji. I tak różnego rodzaje aplikacje usługowe musza zostać uruchomione przed aplikacjami biznesowymi, które mają z nich korzystać. Tak samo najpierw należy odpowiednio skonfigurować połączenia z bazą danych, zanim zaczną działać aplikacje z nich korzystające.

W poniżej tabeli znajdują się typy poszczególnych aplikacji wraz z ich krótkim omówieniem. Jednocześnie pozycja występowania na tej liście mówi o kolejności startu danej aplikacji.,

Końcówka nazwy Typ aplikacjia
.deployer
-deployer-beans.xml
Aplikacje, które pozwalają na instalację innych rodzajów aplikacji. W przypadku JBossa 5.1 znajdują się one w katalogu $JBOSS_HOME/server/PROFIL/deployers
aop
-aop.xml
Definicja aspektów stosowany do klas lub rozszerzenie czy też dodanie nowych funkcji do tych klas
.sar
-service.xml
Różnego rodzaju aplikacje usługowe, rozszerzające możliwości serwera aplikacji
-jboss-beans.xml Definicja obiektów POJO mikrokontenera
.rar Konfiguracja różnych zasobów
-ds.xml Definicja źródeł danych, używanych potem przez aplikacje w celu uzyskania dostępu do bazy danych
.har Definicja archiwum Hibernate, używanego do do dostępu do bazy danych przy użyciu Hibernate
.jar Zbiór komponentów EJB lub też po prostu biblioteka klas
.zip Serwer aplikacji sprawdzi zawartość archiwum i postara się rozpoznań typ aplikacji jaki się w nim znajduje. Potem zostanie ona zainstalowana jak aplikacja o odpowiednim typie.
.war Archiwum z aplikację webową, dostarczająca interfejs dostępny przez przeglądarkę lub też web service
.wsr Archiwum specyficzne dla JBossa, zawiera web service. Używany jeżeli dana aplikacja ma zostać zainstalowana po wszystkich archiwach WAR.
.ear Aplikacja Java EE, zawiera EJB, aplikacja WAR oraz inne biblioteki klas
.bsh Definicja usługi przy użyciu powłoki bean shell
.last Tak oznaczone aplikacje będą instalowane jako ostatnie w ramach swojego typu

Aplikacje same w sobie mogą byc zagnieżdżone. I tak aplikacja typu EAR najczęściej składa się z szeregu plików JAR z logiką biznesową, z warstwy prezentacji WAR oraz różnych innych deskryptorów. W takim przypadku JBoss stara się odnaleźć te różne aplikacji i je w ramach głównej aplikacji zainstalować. Tutaj również ma zastosowanie taka sama kolejność instalacji aplikacji jak w tabeli powyżej.

Źródła