Polecenie twiddle pozwala na wykonywanie różnych operacji na serwerze aplikacji JBoss.

List wszystkich wpisów z tej serii:

  1. Polecenie twiddle: jak połączyć się z serwerem aplikacji JBoss AS
  2. Polecenie twiddle: jak znaleźć informacje o ziarnach i metodach
  3. Polecenie twiddle: operacje na na zasobach serwera

Pobranie informacji o wartości atrybutu: get

Przy użyciu polecenia twiddle można uzyskać informacje o wartości różnych atrybutów poszczególnych ziaren przy użycia komendy get. Konstrukcja polecenia jest następująca:

$ twiddle.sh -H get
Help for command: 'get'

Get the values of one or more MBean attributes

usage: get [options] <name> [<attr>+]
  If no attribute names are given all readable attributes are retrieved
options:
    --noprefix    Do not display attribute name prefixes
    --            Stop processing options

Jak widać, aby poznać wartość wybranego ziarna należy odwołać się do ziarna oraz podać listę atrybutów, których wartości nas interesują. Przykładowe wywołanie, sprawdzające czy serwer wystartował:

$ twiddle.sh get "jboss.system:type=Server" Started
Started=false

Jak widać, serwer jeszcze nie działa, polecenie zostało wykonane w trakcie jego startu. Wydanie go już po pomyślnym starcie serwera zwraca następujący wynik:

$ twiddle get --noprefix "jboss.system:type=Server" Started
true

Widać tutaj także jak wpływa na wynik działania użycie opcji --noprefix, zostanie wyświetlona tylko wartość podanego atrybutu, bez jego nazwy.

A oto jak działa pobranie wartości więcej niż jednego atrybutu (w tym przypadku minimalnej i maksymalnej ilości otwartych połączeń w danej puli):

$ twiddle.sh get jboss.jca:name=DefaultDS,service=ManagedConnectionPool MinSize MaxSize
MinSize=5
MaxSize=20

To samo polecenie, ale bez nazw atrybutów:

$ twiddle.sh get --noprefix jboss.jca:name=DefaultDS,service=ManagedConnectionPool MinSize MaxSize
5
20

Ustawienie wartości atrybutów: set i setattrs

Do ustawienia wartości pojedynczego atrybutu można użyć komendy set:

$ twiddle.sh -H set
Help for command: 'set'

Set the value of one MBean attribute

usage: set [options] <name> <attr> <val>
options:
    --noprefix    Do not display attribute name prefixes
    --            Stop processing options

Do zmiany wartości atrybutu potrzeba jest wiedza o nazwie ziarna oraz nazwie atrybutu. Przykładowe wywołanie, zmieniające minimalną ilość otwartych połączeń w puli:

$ twiddle.sh set jboss.jca:name=DefaultDS,service=ManagedConnectionPool MinSize 10
MinSize=10

Ustawia wartość otwartych połączeń na 10.

Do jednoczesnej zmiany wartości więcej niż jednego atrybutu w danym ziarnie można użyć komendy setattrs:

$ twiddle.sh -H setattrs
Help for command: 'setattrs'

Set the values of one or more MBean attributes

usage: setattrs [options] <name> [<attr value>+]
options:
    --noprefix    Do not display attribute name prefixes
    --            Stop processing options

Struktura polecenia jest taka sama jak polecenia set, pozwala jednak na podanie większej ilości atrybutów. Przykładowe wywołanie zmieniające minimalną i maksymalną ilość połączeń w puli:

$ twiddle.sh setattrs jboss.jca:name=DefaultDS,service=ManagedConnectionPool MinSize 5 MaxSize 30
The following attributes were set successfuly:
MinSize=5
MaxSize=30

Warto zauważyć, że w wyniku działania tego polecenia albo zostaną ustawione wszystkie wartości wybranych atrybutów (jeżeli nie wystąpi żaden błąd w trakcie działania polecenia) lub też żadne zmiany nie zostaną wprowadzone (w przypadku wystąpienia jakiegoś błędu):

$ twiddle.sh setattrs jboss.jca:name=DefaultDS,service=ManagedConnectionPool MinSize 1 MaxSize pięć
11:52:02,550 ERROR [Twiddle] Exec failed
java.lang.NumberFormatException: For input string: "pięć"
        at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:48)
        at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:449)
        at java.lang.Integer.valueOf(Integer.java:554)
        at sun.beans.editors.IntEditor.setAsText(IntEditor.java:21)
        at org.jboss.console.twiddle.command.SetAttrsCommand.execute(SetAttrsCommand.java:174)
        at org.jboss.console.twiddle.Twiddle.main(Twiddle.java:306)

Pobranie informacji o ziarnach zwróci następujące wartości:

$ twiddle.sh get jboss.jca:name=DefaultDS,service=ManagedConnectionPool MinSize MaxSize
MinSize=5
MaxSize=30

Wywołanie akcji na ziarnie: invoke

Za wywołania konkretnych metod na wybranym ziarnie odpowiada komenda invoke:

$ twiddle -H invoke
Help for command: 'invoke'

Invoke an operation on an MBean

usage: invoke [options] <query> <operation> (<arg>)*

options:
    -q, --query-type[=<type>]    Treat object name as a query
    --                           Stop processing options

query type:
    f[irst]    Only invoke on the first matching name [default]
    a[ll]      Invoke on all matching names

Jako argumenty przyjmuje ona nazwę ziarna na którym ma zostać wykonana dana akcja, nazwę metody do wywołania jej parametry (jeżeli są potrzebne). Wywołania drzewa JNDI:

$ twiddle invoke jboss:service=JNDIView list true
...
<h1>java: Namespace</h1>
<pre>
  +- securityManagement (class: org.jboss.security.integration.JNDIBasedSecurityManagement)
  +- comp (class: javax.namingMain.Context)
  +- XAConnectionFactory (class: org.jboss.jms.client.JBossConnectionFactory)
  +- JBossCorbaInterfaceRepositoryPOA (class: org.omg.PortableServer.POA)
...

Ponieważ polecenie to pozwala na bezpośrednie wywoływania różnych akcji na danym serwerze, istotne jest zabezpieczenie dostępu do konsoli JMX poprzez ustawienie odpowiedniego użytkownika oraz mocnego hasła.

Tags: , , , , , , , , ,