Posts Tagged rh133

Mapa myśli z poleceń VIMa

Mapa myśli przedstawiająca polecenia z VIMa. Całości pochodzi ze strony: Learning Vim The Pragmatic Way.

Mapa myśli poleceń VIMa

PDF z mapą myśli poleceń VIMa

Źródła

Tags: , , , , ,

Zadawanie zapytań w aplikacji rpm: wybór informacji do wyświetlenia

Po zapoznaniu się ze sposobami wyboru listy pakietów we wpisie Zadawanie zapytań w aplikacji rpm: wybór pakietów czas na poznanie sposobów wyświetlenia informacji o nich.

Wybór informacji do wyświetlenie

 • brak kryteriów
  Jeżeli zostanie pominięty ten parametr, to po prosty polecenie rpm wyświetli nazwę i wersję pakietu:

  # rpm -q bash
  bash-3.2-24.el5
 • -iwyświetlenie informacji o pakiecie

  Polecenie to pozwala na wyświetlenie szczegółowych informacji o wybranym pakiecie:

  # rpm -q -i bash
  Name        : bash                         Relocations: (not relocatable)
  Version     : 3.2                               Vendor: Red Hat, Inc.
  Release     : 24.el5                        Build Date: Tue 21 Oct 2008 02:15:55 PM CEST
  Install Date: Tue 23 Feb 2010 08:06:34 PM CET      Build Host: hs20-bc1-7.build.redhat.com
  Group       : System Environment/Shells     Source RPM: bash-3.2-24.el5.src.rpm
  Size        : 5349546                          License: GPLv2+
  Signature   : DSA/SHA1, Mon 08 Dec 2008 01:25:44 PM CET, Key ID 5326810137017186
  Packager    : Red Hat, Inc. <http: //bugzilla.redhat.com/bugzilla>
  URL         : http://www.gnu.org/software/bash
  Summary     : The GNU Bourne Again shell (bash) version 3.1.
  Description :
  The GNU Bourne Again shell (Bash) is a shell or command language
  interpreter that is compatible with the Bourne shell (sh). Bash
  incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and the C shell
  (csh). Most sh scripts can be run by bash without modification. This
  package (bash) contains bash version 3.1, which improves POSIX
  compliance over previous versions.

  Znaczenie powyższych pól jest następujące:

  • Name – nazwa pakietu, którego dotyczyło pytane. Najczęściej jest powiązane z nazwą aplikacji jaka jest instalowana przez podany pakiet, ale nie zawsze (np. pakiety httpd, coreutils).
  • Version – główna wersja aplikacji, taka na podstawie której został stworzony pakiet instalacyjny.
  • Release – wersja wydania danego pakietu. Jeżeli zmienia się pole Version to powinna mieć wartość 1. Jest zwiększana zawsze w momencie wprowadzenia zmian w stosunku do podstawowej wersji aplikacji.
  • Install date – data instalacji pakietu w systemie.
  • Group – grupa, do której należy pakiet.
  • Size – łączony rozmiar wszystkich plików jakie znajdują się w danym pakiecie.
  • Summary – krótki opis pakietu.
  • Description – dłuższy, dokładniejszy opis pakietu.
  • Packager – kto jest odpowiedzialny za stworzenie pakietu (pakietu, nie samej aplikacji).
  • Build Date – data utworzenia pakietu.
  • Build Host – nazwa komputera, na którym nastąpiło utworzenie pakietu.
  • Source RPM – nazwa źródłowego pliku RPM, na podstawie którego utworzono pakiet.
  • License – licencja na podstawie której jest rozprowadzana dana aplikacji.
  • URL – adres do strony danej aplikacji.

 • -llista plików
  Parametr ten powoduje wyświetlenie listy plików, jakie znajdują się w danym pakiecie:

  # rpm -ql bash                                                          
  /bin/bash                                                                                  
  /bin/sh                                                                                    
  /etc/skel/.bash_logout                                                                    
  /etc/skel/.bash_profile                                                                    
  /etc/skel/.bashrc                                                                          
  /usr/bin/bashbug-32                                                                        
  /usr/share/doc/bash-3.2                                                                    
  /usr/share/doc/bash-3.2/CHANGES                                                            
  /usr/share/doc/bash-3.2/COMPAT                                                            
  ....

  Można także dodatkowo dodać przełącznik -v, który spowoduje wyświetleni dodatkowych informacji o poszczególnych plikach:

  # rpm -qvl bash
  -rwxr-xr-x    1 root    root           729292 Oct 21  2008 /bin/bash
  lrwxrwxrwx    1 root    root                4 Oct 21  2008 /bin/sh -> bash
  -rw-r--r--    1 root    root               33 Oct 21  2008 /etc/skel/.bash_logout
  -rw-r--r--    1 root    root              176 Oct 21  2008 /etc/skel/.bash_profile
  -rw-r--r--    1 root    root              124 Oct 21  2008 /etc/skel/.bashrc
  -rwxr-xr-x    1 root    root             7044 Oct 21  2008 /usr/bin/bashbug-32
  drwxr-xr-x    2 root    root                0 Oct 21  2008 /usr/share/doc/bash-3.2
  -rw-r--r--    1 root    root           221125 Sep 26  2006 /usr/share/doc/bash-3.2/CHANGES
  -rw-r--r--    1 root    root            11659 Aug 29  2006 /usr/share/doc/bash-3.2/COMPAT
  -rw-r--r--    1 root    root            73644 Oct 10  2006 /usr/share/doc/bash-3.2/FAQ
  ....
 • -cwyświetlenie plików konfiguracyjnych
  W pliku RPM pliki z konfiguracją aplikacji są traktowane w specyficzny sposób, w związku z czym muszą być odpowiednio oznaczone. Z tego też powodu możemy w łatwy sposób sprawdzić, jakie pliki konfiguracyjne zwiera dany pakiet:

  # rpm -qc bash
  /etc/skel/.bash_logout
  /etc/skel/.bash_profile
  /etc/skel/.bashrc
 • -dwyświetlenie plików z dokumentacją
  Przełącznik ten pozwala na wyświetlenie wszystkich plików z dokumentacją, jakie znajdują się w danym pakiecie:

  # rpm -qd bash | head
  /usr/share/doc/bash-3.2/CHANGES
  /usr/share/doc/bash-3.2/COMPAT
  /usr/share/doc/bash-3.2/FAQ
  /usr/share/doc/bash-3.2/INTRO
  /usr/share/doc/bash-3.2/NEWS
  /usr/share/doc/bash-3.2/NOTES
  /usr/share/doc/bash-3.2/POSIX
  /usr/share/doc/bash-3.2/article.ms
  /usr/share/doc/bash-3.2/article.ps
  /usr/share/doc/bash-3.2/article.txt
  ....
 • --provideszależności dostarczane przez pakiet

  Można wyświetlić informacje, jakie dodatkowe zależności, możliwości udostępnia wybrany pakiet (są one potem używane przez inne pakiety do określenia co jest wymagane do instalacji danego pakietu):

  # rpm -q --provides -p libicu-3.6-5.11.4.i386.rpm
  libicudata.so.36
  libicui18n.so.36
  libicuio.so.36
  libicule.so.36
  libiculx.so.36
  libicutu.so.36
  libicuuc.so.36
  libicu = 3.6-5.11.4
 • --requiresczego wymaga dany pakiet do instalacji

  W każdym pakiecie może znajdować się informacja o zależnościach, które muszą zostać spełnione zanim zostanie on zainstalowany:

  # rpm -q --requires -p x3270-3.3.4p7-3.el5.4.i386.rpm
  config(x3270) = 3.3.4p7-3.el5.4
  libc.so.6
  libc.so.6(GLIBC_2.0)
  libc.so.6(GLIBC_2.1)
  libc.so.6(GLIBC_2.3)
  libc.so.6(GLIBC_2.3.4)
  libc.so.6(GLIBC_2.4)
  libcrypto.so.6
  libicui18n.so.36
  libicuuc.so.36
  libnsl.so.1
  libssl.so.6
  libutil.so.1
  rpmlib(CompressedFileNames) < = 3.0.4-1
  rpmlib(PayloadFilesHavePrefix) <= 4.0-1
  rtld(GNU_HASH)
  xorg-x11-font-utils

  Jak widać, pakiet x3270-3.3.4p7-3.el5.4.i386.rpm wymaga spełnienia szeregu różnych zależności w celu jego instalacji. Można zauważyć, że na liście są wymieniane biblioteki ibicui18n.so.36 oraz libicuuc.so.36, które są udostępniane przez pakiet libicu-3.6-5.11.4.i386.rpm.

 • --scriptswyświetlenie skryptów instalacyjnych

  Polecenie to spowoduje wyświetlenie skryptów wykonywanych zarówno przed/po instalacji/odinstalowaniu aplikacji.

  # rpm -q --scripts initscripts
  preinstall scriptlet (using /bin/sh):
  /usr/sbin/groupadd -g 22 -r -f utmp
  postinstall scriptlet (using /bin/sh):
  touch /var/log/wtmp /var/run/utmp /var/log/btmp
  chown root:utmp /var/log/wtmp /var/run/utmp /var/log/btmp
  chmod 664 /var/log/wtmp /var/run/utmp
  chmod 600 /var/log/btmp

  /sbin/chkconfig --add netfs
  /sbin/chkconfig --add network
  /sbin/chkconfig --add netconsole
  /sbin/chkconfig --add rawdevices
  preuninstall scriptlet (using /bin/sh):
  if [ $1 = 0 ]; then
    /sbin/chkconfig --del netfs
    /sbin/chkconfig --del network
    /sbin/chkconfig --del netconsole
    /sbin/chkconfig --del rawdevices
  fi
 • queryformatsamodzielne utworzenie informacji o pakiecie

  Polecenie to pozwala na samodzielne zdefiniowanie listy informacji, jakie zostaną wyświetlone o danym pakiecie. Pełny opis polecenie znajduje się w dokumentacji oraz na stronach podanych na końcu wpisu.

  Wyświetlenie nazwy oraz wersji pakietu:

  # rpm -q --queryformat '%{NAME}-%{VERSION}-%{RELEASE}\n' bash
  bash-3.2-24.el5

  Wyświetlenie daty instalacji pakietu:

  # rpm -q --queryformat '%{NAME} was installed on %{INSTALLTIME:date}\n' bash
  bash was installed on Tue 23 Feb 2010 08:06:34 PM CET

  Wyświetlenie listy plików, które znajdują się w pakiecie łącznie z ich rozmiarami:

  # rpm -q --queryformat '%{NAME}: [%{FILENAMES} (%{FILESIZES} bytes)\n]' bash
  bash: /bin/bash (729292 bytes)
  /bin/sh (4 bytes)
  /etc/skel/.bash_logout (33 bytes)
  /etc/skel/.bash_profile (176 bytes)
  /etc/skel/.bashrc (124 bytes)
  /usr/bin/bashbug-32 (7044 bytes)
  /usr/share/doc/bash-3.2 (4096 bytes)
  /usr/share/doc/bash-3.2/CHANGES (221125 bytes)
  /usr/share/doc/bash-3.2/COMPAT (11659 bytes)
  /usr/share/doc/bash-3.2/FAQ (73644 bytes)
  ....

  Można także wyświetlić lisŧę wszystkich tagów, jakie mogą zostać użyte w opcji queryformat:

  # rpm --querytags
  HEADERIMAGE
  HEADERSIGNATURES
  HEADERIMMUTABLE
  HEADERREGIONS
  HEADERI18NTABLE
  SIGSIZE
  SIGPGP
  SIGMD5
  PKGID
  SIGGPG

  Opis częsci z poszczególnych tagów można znaleźć w artykule Available Tags For –queryformat

Źródła

Tags: , ,

Zadawanie zapytań w aplikacji rpm: wybór pakietów

Aplikacja rpm w dystrybucjach opartych o RedHat odpowiada za zarządzeni zainstalowanymi pakietami z oprogramowaniem. Można za jej pomocą m.in. instalować, usuwać, aktualizować oprogramowanie przygotowane przez twórców dystrybucji. Aplikacja rpm gromadzi także informacje o wszystkich zainstalowanych programach, łącznie ich plikami konfiguracyjnymi, z dokumentacją i innymi. Aby móc poznać te informacji, posiada ona rozbudowany mechanizm zadawania zapytań, który zostanie przedstawiony poniżej.

Aby przełączyć polecenie rpm w tryb zadawania zapytań, należy użyć przełącznika -q lub --query łącznie z dodatkowymi parametrami, które dzielą się na dwie grupy:

 • wybór pakietów do pobrania informacji
 • wybór informacji do wyświetlenia

Ogólna definicja polecenia wygląda następująco:

rpm {-q|--query} [select-options] [query-options]

Wybór pakietów do pobrania informacji

 • podanie listy pakietów

  Najprostszym sposobem jest podanie listy pakietów, o których chcemy wyświetlić szczegółowe informacje:

  # rpm -q bash mc
  bash-3.2-24.el5
  package mc is not installed

  Wyświetlone zostaną wersje zainstalowanych pakietów lub też informacje o braku danego pakietu.

  Niestety, za pocą tego polecenia nie można korzystać ze znaku gwiazdki (‚*’) w celu wyboru listy pakietów:

  # rpm -q 'gnome*'
  package gnome* is not installed
 • -awybór wszystkich pakietów

  Przełącznik ten powoduje wybranie wszystkich zainstalowanych pakietów:

  # rpm -q -a | head
  rmt-0.4b41-4.el5
  desktop-backgrounds-basic-2.0-37
  rootfiles-8.1-1.1.1
  ...

  Teraz można dowiedzieć się, jakie pakiety zaczynają się od słów gnome:

  # rpm -q -a | grep '^gnome'
  gnome-menus-2.16.0-2.fc6
  gnome-keyring-0.6.0-1.fc6
  gnome-vfs2-2.16.2-4.el5
  gnome-utils-2.16.0-5.el5
  ....
 • -fpakiet, do którego należy podany plik
  Polecenie to pozwala na poznanie, przy użyciu jakiego pakietu został zainstalowany podany plik. Czasami się zdarza, że nie poznanie nazwy pakietu nie wcale tak intuicyjne jak się wydaje:

  # rpm -qf /etc/sysctl.conf
  initscripts-8.45.30-2.el5

  # rpm -qf /bin/ls
  coreutils-5.97-23.el5

  Oczywiście, nie każdy plik, który znajduje się na dysku jest składnikiem jakiegoś pakietu. Jeżeli rpm nie potrafi odnaleźć właściciela, wyświetli stosowny komunikat:

  # rpm -qf /etc/hosts
  file /etc/hosts is not owned by any package
 • -pwybór pakietu RPM
  Można także zadąć zapytania do wybranego pakietu RPM. Wtedy rpm zamiast sprawdzać informacje w swojej bazie danych, odczyta je po prostu z podanego pakietu:

  # rpm -q -p bash-3.2-24.el5.i386.rpm
  bash-3.2-24.el5

  Można się także zapytać o grupę pakietów:

  # rpm -q -p x3270-*.rpm
  x3270-3.3.4p7-3.el5.4
  x3270-text-3.3.4p7-3.el5.4
  x3270-x11-3.3.4p7-3.el5.4
 • -gpakiety należące do tej samej grupy
  Podczas tworzenia pakietów należy wybrać, do jakiej grupy będzie należał dany pakiet. Pozwala to na łatwe pogrupowanie np. pakietów spełniających podobne funkcje lub należące do jakiejś grupy:

  # rpm -qg "System Environment/Shells"
  bash-3.2-24.el5
  tcsh-6.14-14.el5
  busybox-1.2.0-7.el5
  zsh-4.2.6-3.el5

Źródła

 • Strona MAN: rpm(8)
 • The Parts of an RPM Query

Tags: , ,

Cron a dzień miesiąca i dzień tygodnia

Za uruchamianie cykliczne zadań w systemach Linuksowych odpowiada demon cron. Jego konfiguracja odbywa się poprzez plik crontab, w którym są zdefiniowane jakie zdarzenie i kiedy mają wystąpić. Dokładna dokumentacja znajduje się w pliku MAN crontab(5). Przykładowy wpis może wyglądać następująco:

30 4 1,15 * 5 root /bin/backup

Poszczególne pola definiują, kiedy dana akcja ma zostać wykonana:

 • 30 – minutę
 • 4 – godzinę
 • 1,15 – dzień miesiąca (1 lub 15)
 • * – miesiąc (gwiazdka oznacza każdego miesiąca)
 • 5 – dzień tygodnia (piątek)
 • root – użytkownik, który ma wykonać akcję
 • /bin/backup – co ma zostać wykonane

Pomiędzy poszczególnymi zapisami jest stosowany spójnik „i”, czyli zapis powyżej oznacza: wykonania skryptu /bin/backup przez użytkownika root każdego miesiąca, w piątek oraz kiedy dzień miesiąca jest równy 1 lub 15 o godzinie 4:30.

I tutaj pojawia się mała niespodzianka, ponieważ ta definicja nie jest prawdziwa.

W dokumentacji można przeczytać coś takiego:

Note: The day of a command’s execution can be specified by two fields — day of month, and day of week. If both fields are restricted (ie, aren’t *), the command will be run when either field matches the current time.

Co oznacza (w wolnym tłumaczeniu):

Dzień wykonania danej komendy może zostać podany w dwóch polach: dzień miesiąca oraz dzień tygodnia. Jeżeli oba pola są zdefiniowane (czyli są tam wartości inne wartości niż „*”) dana komenda zostanie wykonana jeżeli do aktualnego będzie pasowało jedno z tych pól.

Czy definicja powyżej oznacza: wykonania skryptu /bin/backup przez użytkownika root każdego miesiąca, w piątek lub kiedy dzień miesiąca jest równy 1 lub 15 o godzinie 4:30.

Należy zapamiętać, że jeżeli podamy oba pola, to między nimi występuje spójnik „lub”.

Źródła

Tags: , , ,

Konfiguracja dostępu do maszyny wirtualnej przy użyciu polecenia virsh lub xm

Problem: chcemy zalogować się na maszynę wirtualną ale nie możemy użyć aplikacji virt-viewer bądź np. ssh.

Najlepszym rozwiązaniem wtedy powinno być użycie polecenia:

# virsh console maszyna

Tutaj często pojawia się jednak problem, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Rozwiązanie tego problemu wymaga wprowadzenia pewnych modyfikacji po stronie systemu gościa i konfiguracji konsoli podłączonej portu szeregowego.

Krok 1: Dodanie wpisu w pliku /etc/inittab.

Dla systemu Debian:

co:2345:respawn:/sbin/getty -L ttyS0 115200 vt100

Dla systemu RedHat:

co:2345:respawn:/sbin/agetty ttyS0 115200  vt100

Krok 2: Włączenie logowania przy użyciu konsoli szeregowej.

Należy do pliku /etc/securetty dodać nazwę konsoli na którą chcemy się zalogować (jeżeli już nie jest ona tam wymieniona)

ttyS0

Krok 3: Włączenie dostępu do menu startu GRUB 1.

Można jeszcze włączyć możliwość podglądu startu systemu już od momentu uruchomienia Gruba. Aby to zrobić, należy wprowadzić następujące modyfikacje do pliku /boot/grub/menu.lst lub /boot/grub/grub.conf (najczęściej istnieje jeden z plików, a drugi jest linkiem do pierwszego)

1
2
serial --unit=0 --speed=115200 --word=8 --parity=no --stop=1
terminal --timeout=10 serial console

Wpis ten powinien znaleźć się powyżej pierwszej dyrektywy title.

Należy także dodać następujący ciąg znaków console=ttyS0,115200 do linii ze ścieżką do jądra systemu. W przypadku RedHata linia taka wyglądałaby podobnie do tej:

1
2
3
4
title Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.18-164.el5)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.18-164.el5 ro root=/dev/sda2 rhgb quiet console=ttyS0,115200
initrd /initrd-2.6.18-164.el5.img

Dla Debiana natomiast warto dodać podane instrukcje w linii zaczynającej się tak:

1
# kopt=root=/dev/mapper/eris-root ro

Po modyfikacji linia ta będzie miała taką postać (zwracam uwagę na znak komentarza, jest i powinien zostać):

1
# kopt=root=/dev/mapper/eris-root ro console=ttyS0,115200

Teraz pozostaje tylko uruchomić polecenie update-grub:

1
2
3
4
5
6
7
# update-grub
Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub
Searching for default file ... found: /boot/grub/default
Testing for an existing GRUB menu.lst file ... found: /boot/grub/menu.lst
Searching for splash image ... none found, skipping ...
Found kernel: /vmlinuz-2.6.26-2-amd64
Updating /boot/grub/menu.lst ... done

Powoduje ona aktualizacje wpisów w pliku konfiguracyjnym tak, że będą one wyglądały tak jak poniżej. Także po instalacji nowego jadra systemu odpowiednie wpisy zostaną dodane do konfiguracji jądra.

1
2
3
4
title           Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-amd64
root            (hd0,0)
kernel          /vmlinuz-2.6.26-2-amd64 root=/dev/mapper/scope-root ro quiet console=ttyS0,115200
initrd          /initrd.img-2.6.26-2-amd64

Krok 4. Restart maszyny wirtualnej.

Teraz pozostaje tylko zatrzymać maszynę wirtualną i ponownie ją uruchomić.

# virsh shutdown maszyna

A teraz pozostaje nam wystartować maszynę za pomocą polecenia (jeżeli dysponujemy odpowiednio nową wersją komendy virsh, opcja --console jest dostępna przynajmniej od wersji 0.7.0)

# virsh start maszyna --console

W przypadku starszych wersji polecenia virsh należy użyć sekwencji poleceń:

# virsh start maszyna

# virsh console maszyna

Po tych krokach powinniśmy połączyć się z maszyną wirtualną i możemy obserwować zarówno menu GRUB jak i proces startu maszyny wirtualnej.

Także jeżeli używamy do zarządzania maszynami wirtualnymi polecenia xm, wszystko powinno działać. Należy jedynie zmienić polecenia służące do startu i zatrzymywania maszyn wirtualnych.

Tags: , , , , ,