Polecenie, które pozwala na wygenerowanie zależności między załadowanymi modułami jądara Linuksa:

lsmod | perl -e 'print "digraph "lsmod" {";<>;while(<>){@_=split/\s+/; print ""$_[0]" -> "$_"\n" for split/,/,$_[3]}print "}"' | dot -Tpng | display -

Przykładowy fragment diagramu:

Źródła